หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: ผลการใช้หนังสือชุด “Adventure in Surin” เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ  (Read 1413 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

สิตานัน

 • Guest

ชื่อเรื่อง         ผลการใช้หนังสือชุด “Adventure in Surin” เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
                                             เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสำหรับนักเรียนชั้น
                                             มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์” 
ผู้วิจัย         สิตานัน  เอการัมย์
สถานศึกษา         โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์” สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมือง
         สุรินทร์
ปีการศึกษา         2555

บทคัดย่อ

   การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อศึกษาและพัฒนาหนังสือ ชุด “Adventure in Surin” ที่มีประสิทธิภาพของหนังสือตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการใช้หนังสือ    ชุด “Adventure in Surin” เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับ                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการใช้หนังสือ ชุด “Adventure in Surin” เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนระดับ               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3       โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์” กองการศึกษา เทศบาลเมืองสุรินทร์ ซึ่งกำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2554 และภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2555 โดยการวิจัยในครั้งนี้แบ่งการวิจัยเป็น 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาหนังสือ ชุด “Adventure in Surin” และระยะที่ 2                     เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีรูปแบบการวิจัยเป็นการทดลองกลุ่มเดียว ดำเนินการทดสอบก่อนเรียน    และหลังเรียน (One Group Pretest-Posttest Design)
   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสือ ชุด “Adventure in Surin” จำนวน 21 แผน 2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ และ 3) หนังสือ ชุด “Adventure in Surin” จำนวน 7 เล่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและใช้ค่า t-test (Dependent Samples) ในการทดสอบสมมติฐาน   
ผลการวิจัยพบว่า
   1. ผลการพัฒนาหนังสือ ชุด “Adventure in Surin” พบว่าประสิทธิภาพของหนังสือ    ชุด  “Adventure in Surin” มีคะแนนเฉลี่ยทั้ง 7 หน่วย เท่ากับ 225.9 คิดเป็นร้อยละเท่ากับ 80.70   และมีประสิทธิภาพของผลลัพธ์ โดยคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 24.27  คิดเป็นร้อยละ 80.90                    ซึ่งประสิทธิภาพของหนังสือ ชุด “Adventure in Surin” ( / ) มีประสิทธิเท่ากับ 80.70/80.90   ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ที่ 80/80
   2. ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษก่อนเรียน      และหลังเรียน พบว่า นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนเฉลี่ย 13.09 คะแนน                       (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.80) โดยมีนักเรียนที่คะแนนสูงสุดคือ 20 คะแนน จำนวน 1 คน     นักเรียนที่ได้คะแนนต่ำสุดคือ 8 คะแนน จำนวน 2 คน มีนักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 (15 คะแนน) จำนวน 9 คน (คิดเป็นร้อยละ 29.03)
   ส่วนคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษหลังเรียน            พบว่านักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียนเฉลี่ย 22.54 คะแนน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.88) โดยมีนักเรียนที่คะแนนสูงสุดคือ 27 คะแนน จำนวน 2 คน นักเรียนที่ได้คะแนนต่ำสุดคือ              17 คะแนน จำนวน 2 คน นักเรียนทั้งหมดมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 (15 คะแนน) (คิดเป็นร้อยละ 100)
   เมื่อพิจารณาผลต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียนพบกว่า นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ต่างกันเฉลี่ย 9.45 คะแนน                โดยมีนักเรียนที่มีผลต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียนสูงสุดที่ 16 คะแนน
    3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้หนังสือ ชุด “Adventure in Surin” โดยใช้ t-test (Dependence Samples)    ผลปรากฏว่า มีค่า   เท่ากับ 16.274 แสดงให้เห็นว่าผลสัมฤทธิ์ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยนักเรียนมีคะแนนสอบหลังเรียนเฉลี่ย 22.54 คะแนน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.88) สูงกว่าก่อนเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย 13.09 คะแนน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.80)
   
volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Online Online
 • Posts: 10,274
 • บ้านพักครู.คอม

volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Online Online
 • Posts: 10,274
 • บ้านพักครู.คอม

инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинйоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
 

Page created in 0.184 seconds with 27 queries.