หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: เผยแพร่ผลงานสร้างสื่อ GSP เรื่องความคล้าย  (Read 2090 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

สุจริยา ขมสนิท

 • Guest

ชื่อเรื่อง         :     รายงานการพัฒนาสื่อโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP)
             เรื่องความคล้าย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อผู้ศึกษา     :     นางสาวสุจริยา  ขมสนิท  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
            โรงเรียนวัดเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18   

   รายงานการพัฒนาสื่อโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) เรื่องความคล้าย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) สร้างสื่อโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) เรื่องความคล้าย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องความคล้าย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยสื่อโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยสื่อโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) เรื่องความคล้าย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
   กลุ่มตัวอย่างเป็น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1                      ปีการศึกษา 2555  จำนวน 37 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง อย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยการจับฉลาก จากห้องเรียนทั้งหมด 4 ห้องเรียน จำนวน 148 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ 1) สื่อโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) เรื่องความคล้าย กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  2) แบบทดสอบซึ่งแบ่งเป็น 2.1) แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ ที่ 1 เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ทั้งหมด  3 หน่วย หน่วยละ 10 ข้อ
ที่มีค่าความยากง่าย อำนาจจำแนก และค่าความเชื่อมั่นเรียงตามลำดับหน่วยที่ 1 – 3 ดังนี้
ค่าความยากง่าย ( )  0.52 - 0.70, 0.50 – 0.68, 0.50 – 0.68  ค่าอำนาจจำแนก  ( ) 0.52 – 0.70,
0.36 – 0.64, 0.36 – 0.84  และค่าความเชื่อมั่น 0.8140, 0.7194 และ 0.7336  2.2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ ที่มีค่าความยากง่าย ( ) 0.50 – 0.72 ค่าอำนาจจำแนก ( ) 0.38 – 0.80 และค่าความเชื่อมั่น 0.9379  และ 3) แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการเรียนด้วยสื่อโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) เรื่องความคล้าย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 อันดับ จำนวน 15 ข้อ ที่มีค่าความเชื่อมั่น 0.8404  สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่า   ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าที (t – test Dependent Samples) 
   จากผลการศึกษาพบว่า
     1.  สื่อโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) เรื่องความคล้าย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ 82.43/81.26 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
   2.  นักเรียนที่เรียนด้วยสื่อโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) เรื่องความคล้าย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
   3.  ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยสื่อโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) เรื่องความคล้าย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด

volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Online Online
 • Posts: 6,997
 • บ้านพักครู.คอม

volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Online Online
 • Posts: 6,997
 • บ้านพักครู.คอม

сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
 

Page created in 0.223 seconds with 27 queries.