หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องสุขศึกษาดีมีสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา  (Read 1719 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

นางณาคี ฉลาดแย้ม

  • Guest

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง     รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สุขศึกษาดีมีสุข  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
        และพลศึกษา(สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ผู้รายงาน   นางณาคี  ฉลาดแย้ม
ตำแหน่ง    ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ  โรงเรียนวัดสะนำ
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต2
ปีที่ศึกษา   2554
...
   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อหาประสิทธิภาพบทสำเร็จรูป เรื่อง  สุขศึกษาดีมีสุข  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา (2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียน ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สุขภาพดีมีสุข (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียน โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สุขภาพดีมี กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา (สุขศึกษา) กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาประถมศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนวัดสะนำ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต2  จำนวน  9  คน  ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554  เครื่องหมายที่ใช้  ได้แก่ บทเรียนสำเร็จรูป  จำนวน  10 เล่ม  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย  ชนิดเลือกตอบ  4  ตังเลือก   จำนวน  30  ข้อ  30  คะแนน  มีค่าความยากง่าย (P) ตั้งแต่  0.20-0.80  และมีค่าจำแนก (r) ตั้งแต่0.20  ขึ้นไป  ค่าความเชื่อมั่น   0.80  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน  จำนวน  10  รายการ  สถิติที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค้าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และค่าคะแนน  t
   ผลการศึกษาพบว่า
1)   บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง สุขศึกษาดีมีสุข  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น  มีประสิทธิภาพ  85.53/84.88 ตามเกณฑ์ 80/80  ที่ตั้งไว้
2)   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ที่เรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง สุขศึกษาดีมีสุข  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา (สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  เรียนและหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3)   ความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4     ที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง           สุขศึกษาดีมีสุข  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา(สุขศึกษา) อยู่ในระดับมากที่สุด
volsung

  • Hero Member
  • *****
  • Online Online
  • Posts: 4,785
  • บ้านพักครู.คอม

 

Page created in 0.113 seconds with 28 queries.