Home
สื่อนวัตกรรม  |  
วิทยฐานะ  |  
บทคัดย่อ  |  
แผนการเรียนรู้  |  
วิจัยในชั้นเรียน  |  
E-Book-ข้อสอบ  
  Login    Register      

 
การพัฒนาทักษะการอ่าน...
ชื่อเรื่อง    การพัฒนาทักษะการอ่านและทักษะการ...
การพัฒนาหนังสืออิเล็...
ชื่อเรื่อง    การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ก...
รายงานผลการใช้แบบฝึก...
ชื่อเรื่อง    รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศา...
กฎของลูกเสือสำรอง-สา...
กฎของลูกเสือสำรอง-สามัญ...
รายงานการพัฒนาบทเรีย...
ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาบทเรียนวีดีทัศน์ เรื่อง กายบริ...
ต้นกำเนิดเพลงเด็กดี...
กำเนิดเพลงเด็กดีสำหรับเพลงเด็กดีนี้ ประพันธ์คำร้องโดยครู...

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

on: November 09, 2012, 03:33:30 PM
1477 | 0
Bookmark and Share
บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง     รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สุขศึกษาดีมีสุข  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
        และพลศึกษา(สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ผู้รายงาน   นางณาคี  ฉลาดแย้ม
ตำแหน่ง    ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ  โรงเรียนวัดสะนำ
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต2
ปีที่ศึกษา   2554
...
   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อหาประสิทธิภาพบทสำเร็จรูป เรื่อง  สุขศึกษาดีมีสุข  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา (2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียน ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สุขภาพดีมีสุข (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียน โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สุขภาพดีมี กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา (สุขศึกษา) กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาประถมศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนวัดสะนำ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต2  จำนวน  9  คน  ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554  เครื่องหมายที่ใช้  ได้แก่ บทเรียนสำเร็จรูป  จำนวน  10 เล่ม  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย  ชนิดเลือกตอบ  4  ตังเลือก   จำนวน  30  ข้อ  30  คะแนน  มีค่าความยากง่าย (P) ตั้งแต่  0.20-0.80  และมีค่าจำแนก (r) ตั้งแต่0.20  ขึ้นไป  ค่าความเชื่อมั่น   0.80  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน  จำนวน  10  รายการ  สถิติที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค้าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และค่าคะแนน  t
   ผลการศึกษาพบว่า
1)   บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง สุขศึกษาดีมีสุข  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น  มีประสิทธิภาพ  85.53/84.88 ตามเกณฑ์ 80/80  ที่ตั้งไว้
2)   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ที่เรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง สุขศึกษาดีมีสุข  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา (สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  เรียนและหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3)   ความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4     ที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง           สุขศึกษาดีมีสุข  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา(สุขศึกษา) อยู่ในระดับมากที่สุด


 


My Community