หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: การพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ่มคละผลสัมฤทธิ  (Read 1647 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

นางรัตนา มุตตะโสภา

 • Guest

  ชื่อเรื่อง            การพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ
            เทคนิคแบ่งกลุ่มคละผลสัมฤทธิ์ (STAD)  เรื่อง  ระบบจำนวนเต็ม  
            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1

ผู้วิจัย            นางรัตนา  มุตตะโสภา
            โรงเรียนหนองสนิทวิทยา  อำเภอจอมพระ  จังหวัดสุรินทร์

ปีที่ทำการวิจัย      พ.ศ. 2554
    
บทคัดย่อ

   ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อ  เพื่อพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ่มคละผลสัมฤทธิ์ (STAD)  เรื่อง  ระบบจำนวนเต็ม                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80 /80   เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง  ระบบจำนวนเต็ม  หลังเรียนจากการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ่มคละผลสัมฤทธิ์ (STAD)  กับเกณฑ์ร้อยละ  75 และเพื่อศึกษาความ        พึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ที่เรียนด้วยชุดการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ่มคละผลสัมฤทธิ์  (STAD)  เรื่อง  ระบบจำนวนเต็ม
     กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1   ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2554 โรงเรียนหนองสนิทวิทยา  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  จำนวน  30 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี  3   ชนิด  คือ  1) ชุดการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ่มคละผลสัมฤทธิ์  (STAD)  เรื่อง  ระบบจำนวนเต็ม   จำนวน  10   ชุด    2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  ระบบจำนวนเต็ม    ชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ  ที่มีค่าอำนาจจำแนก  (B) ตั้งแต่   0.25 – 0.97  มีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ  0. 78  และแบบประเมินความพึงพอใจการเรียนต่อชุดการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ่มคละผลสัมฤทธิ์  (STAD)  จำนวน  20  ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนก  (rxy)  ตั้งแต่  0.55 – 0.91         มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.89  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบสมมติฐานโดยใช้    t - test   (One -  Samples)   ผลการวิจัยพบว่า
      1.   ชุดการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ่มคละผลสัมฤทธิ์   เรื่อง   ระบบจำนวนเต็ม   ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  มีประสิทธิภาพ  82.69 / 81.22  สูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ตั้งไว้  80 / 80  
      2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  เรื่อง  ระบบจำนวนเต็ม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  หลังเรียน   จากการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ่มคละผลสัมฤทธิ์ (STAD)  สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ  75  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  
      3.  การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ที่มีต่อชุดการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ่มคละผลสัมฤทธิ์  (STAD)  เรื่อง          ระบบจำนวนเต็ม  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
   โดยสรุปการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยชุดการเรียนโดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือ   สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ครอบคลุมทุกด้าน  ทั้งด้านการเรียน  ด้านทักษะสังคม ซึ่งครูผู้สอน  ควรนำรูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวไปใช้ในจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักเรียนต่อไป

volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Online Online
 • Posts: 10,203
 • บ้านพักครู.คอม

volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Online Online
 • Posts: 10,203
 • บ้านพักครู.คอม

сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
 

Page created in 0.2 seconds with 28 queries.