Home
สื่อนวัตกรรม  |  
วิทยฐานะ  |  
บทคัดย่อ  |  
แผนการเรียนรู้  |  
วิจัยในชั้นเรียน  |  
E-Book-ข้อสอบ  
  Login    Register      

 
การพัฒนาชุดกิจกรรมกา...
ชื่อเรื่อง    การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ก...
การประเมินโครงการพัฒ...
ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเล...
การพัฒนาหลักสูตรท้อง...
ชื่อเรื่อง    การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่อง ...
โปรแกรมการพัฒนาสมรรถ...
ชื่อเรื่อง โปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนร...
รายงานผลการพัฒนาการอ...
ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดย...
การพัฒนาบทเรียนคอมพิ...
ชื่อเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คำคุ...
รายงานการพัฒนาทักษะพ...
ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด...

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

on: November 06, 2012, 04:51:03 PM
1298 | 0
Bookmark and Share
ชื่อเรื่อง :  ผลการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านชุด Improve Your
  Reading Experience through Classified Advertising ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

ชื่อผู้ศึกษา : นายสุชาติ  ติ่งหมาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม
ปีการศึกษา : 2555

   
บทคัดย่อ
   
   ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ      การอ่านชุด Improve Your Reading Experience through Classified Advertising ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษด้านทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาความคงทนของการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านชุด Improve Your Reading Experience through Classified Advertising ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านชุด Improve Your Reading Experience through Classified Advertising ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2555  จำนวน 115 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 11 รหัสวิชา อ33101 ในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2555 จำนวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สร้างขึ้นมีค่าความเที่ยง 0.83  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้รับการประเมินความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญในระดับมากที่สุด  แบบวัดเจตคติที่สร้างขึ้น มีความเที่ยงเท่ากับ 0.78 และแบบฝึกทักษะการอ่านชุด Improve Your Reading Experience through Classified Advertising จำนวน 15 ชุด มีประสิทธิภาพรวม 83.46/82.04  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ 80/80 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติพื้นฐานได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ทดสอบสมมุติฐานด้วยค่าสถิติ    t-test และคำนวณค่าสัดส่วนของแบบวัดเจตคติ ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้
   1. การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านชุด Improve Your Reading Experience through Classified Advertising พบว่า แบบฝึกทักษะการอ่านทั้ง 15 ชุดมีประสิทธิภาพรวม  84.52/83.32 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด  80/80 เมื่อพิจารณาเป็นรายชุด พบว่า   ทุกชุดมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ 80/80   ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
   2. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนขุนตาล
วิทยาคม ด้านทักษะการอ่าน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านชุด Improve Your Reading Experience through Classified Advertising สูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ที่โรงเรียนกำหนด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
   3. การศึกษาความคงทนของการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านชุด Improve Your Reading Experience through Classified Advertising ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 โดยเว้นระยะห่าง 4 สัปดาห์ พบว่า คะแนนการทดสอบครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2  ไม่มีความแตกต่างกัน แสดงว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบแบบฝึกทักษะการอ่านชุด Improve Your Reading Experience through Classified Advertising มีความคงทนของการเรียนรู้ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
   4. การศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ      การอ่านชุด Improve Your Reading Experience through Classified Advertising พบว่า ค่าสัดส่วนโดยภาพรวม นักเรียนมีเจตคติต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านชุด Improve Your Reading Experience through Classified Advertising มีค่าสัดส่วน 0.93 แสดงว่า นักเรียนมีเจตคติเชิงบวกต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านชุด Improve Your Reading Experience through Classified Advertising ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้


 


My Community