หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: การสร้างแบบฝึกทักษะการคิดคำนวณเรื่องการคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  (Read 1996 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

ชื่อเรื่อง      การสร้างแบบฝึกทักษะการคิดคำนวณเรื่องการคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อผู้วิจัย   นายธวัชชัย  ศรีแสงแก้ว
ตำแหน่ง     ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 
เทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา
ปีที่พิมพ์      2554

บทคัดย่อ

   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการคิดคำนวณเรื่องการคูณ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80 / 80  เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดคำนวณเรื่องการคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดคำนวณเรื่องการคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ก่อนและหลังใช้แบบฝึกทักษะการคิดคำนวณเรื่องการคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดคำนวณเรื่องการคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) สังกัดเทศบาลนครสงขลา  จังหวัดสงขลา  จำนวน  37  คน  โดยการสุ่มอย่างง่าย (simple  random  sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบฝึกทักษะ  แผนการจัดการเรียนรู้  แบบทดสอบวัดทักษะการคิดคำนวณเรื่องการคูณและแบบวัดความพึงพอใจในการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดคำนวณเรื่องการคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ผลการวิจัยพบว่า แบบฝึกทักษะการคิดคำนวณเรื่องการคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ  84.87/ 83.22  ทักษะการคิดคำนวณของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดคำนวณเรื่องการคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และความพึงพอใจในการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดคำนวณเรื่องการคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
 

Page created in 0.07 seconds with 27 queries.