หน้าแรก  หน้าแรก    ช่วยเหลือ    ค้นหา    ปฏิทิน    เข้าสู่ระบบ    สมัครสมาชิก   

 
Column Update!
รายงานผลการใช้แบบฝึก...
ชื่อเรื่อง    รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศา...
กฎของลูกเสือสำรอง-สา...
กฎของลูกเสือสำรอง-สามัญ...
รายงานการพัฒนาบทเรีย...
ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาบทเรียนวีดีทัศน์ เรื่อง กายบริ...
ต้นกำเนิดเพลงเด็กดี...
กำเนิดเพลงเด็กดีสำหรับเพลงเด็กดีนี้ ประพันธ์คำร้องโดยครู...
เผยแพร่ผลงาน สื่อนวั...
เผยแพร่ผลงาน สื่อนวัตกรรม...

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: ตุลาคม 31, 2012, 07:04:46 PM
1388 view | 1 comment
Bookmark and Share

ชื่อเรื่อง     รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความพร้อมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
                สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2

ผู้ศึกษา     นางมุทิกา  ปัทมเจริญ  ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ
           โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

ปีการศึกษา   2554

บทคัดย่อ
    การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย  1)  เพื่อหาค่าประสิทธิภาพชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความพร้อมทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์  สำหรับเด็กอนุบาลปีที่ 2   ตามเกณฑ์  80/80  2)  เพื่อเปรียบเทียบความพร้อมทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความพร้อมทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์  สำหรับเด็กอนุบาลปีที่ 2  3)  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนของเด็กอนุบาลปีที่ 2 ที่ได้รับการจัด
กิจกรรมประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความพร้อมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  สำหรับเด็กอนุบาลปีที่ 2   
ประชากร  ได้แก่  เด็กอนุบาลปีที่  2  โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย  สำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร  ที่กำลังศึกษา
ในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2554  จำนวน  3  ห้องเรียน  จำนวนเด็กทั้งหมด  103  คน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้เป็นเด็กอนุบาลปีที่  2/2  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554  จำนวนเด็กทั้งหมด 34 คน  ได้มาด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) โดยการจับสลาก   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  1)  ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความพร้อม
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กอนุบาลปีที่  2   จำนวน  7  ชุด  ได้แก่   ชุดที่  1  ทักษะการสังเกต 
ชุดที่  2  ทักษะการจำแนกประเภท  ชุดที่  3  ทักษะการวัด  ชุดที่  4  ทักษะการสื่อความหมาย  ชุดที่  5  ทักษะการลง
ความเห็นจากข้อมูล  ชุดที่  6  ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างมิติกับมิติ  และมิติกับเวลา  และชุดที่  7  ทักษะการคำนวณ
2)  แผนการจัดกิจกรรมประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความพร้อมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  สำหรับ
เด็กอนุบาลปีที่  2   จำนวน  44  แผน  3)  แบบทดสอบก่อนและหลังการจัดกิจกรรมประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ความพร้อมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  สำหรับเด็กอนุบาลปีที่  2  จำนวน  20  ข้อ  4)  แบบประเมินพฤติกรรม
เด็กอนุบาลปีที่ 2  จำนวน  42  ชุด  สถิติที่ใช้ในการศึกษาได้แก่  ค่าเฉลี่ย  ค่าร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ค่าความยากง่าย  ค่าอำนาจจำแนก  ค่าความเชื่อมั่น  และทดสอบสมมุติฐานใช้ค่า  t-test  แบบ  Dependent  Sample 

ผลการศึกษา
   1.  ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความพร้อมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  สำหรับเด็กอนุบาลปีที่ 2   มีค่าประสิทธิภาพ
เท่ากับ  89.11 / 90.59  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80/80  ที่ตั้งไว้
   2.  เด็กอนุบาลปีที่ 2   ที่ได้รับการจัดกิจกรรมประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความพร้อมทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์  สำหรับเด็กอนุบาลปีที่ 2   มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังการจัดกิจกรรมประสบการณ์สูงกว่า
ก่อนการจัดกิจกรรมประสบการณ์  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01
   3.  เด็กอนุบาลปีที่ 2  มีค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินพฤติกรรมความพร้อมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยภาพรวม
เท่ากับ  10.67  คิดเป็นร้อยละ  88.90  ของคะแนนเต็ม  อยู่ในระดับคุณภาพดี

1 ความคิดเห็น


คุณครูคงกลิ่น
ความคิดเห็นที่ 1
เมื่อ: ตุลาคม 31, 2012, 07:13:18 PM
เป็นรายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะ  
น่าจะลงตัวอย่างชุดกิจกรรมให้ด้วย
เผื่อจะได้นำไปใช้สอนเด็กที่โรงเรียนบ้างค่ะ
 

 


บ้านพักครูบอร์ด โหลดสื่อ นวัตกรรมฟรี กระดานย้าย ทิปฯโปรแกรมคอมพิวเตอร์
©สสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามลอกเลียนแบบไม่ว่าส่วนใด ส่วนหนึ่ง ของเว็บไซต์ รวมถึงเนื้อหา รูปภาพ และอื่น ๆ

[[กลับขึ้นข้างบน]]