หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: การศึกษาผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาทักษะการวาดภาพ  (Read 1632 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

kruphurida

  • Guest

รายงานการวิจัย   การศึกษาผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาทักษะการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชุด กราฟิกดีไซด์บายเพนท์ (Graphic Design By Paint) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
ผู้วิจัย      นางสาวภูริดา  ออธนวินท์
ปีการศึกษา      2554

บทคัดย่อ

   การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์คุณภาพและประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาทักษะการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชุด กราฟิกดีไซด์บายเพนท์ (Graphic Design By Paint) ให้มีประสิทธิภาพ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคอมพิวเตอร์ก่อนและหลังการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาทักษะการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชุด กราฟิกดีไซด์บายเพนท์ (Graphic Design By Paint) และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนต่อการเรียนคอมพิวเตอร์โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาทักษะการวาดภาพโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชุด กราฟิกดีไซด์บายเพนท์ (Graphic Design By Paint)
   กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน สำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 33 คน ได้มาโดย
การสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาทักษะการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชุด กราฟิกดีไซด์บายเพนท์ (Graphic Design By Paint) แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และแบบสอบถามนักเรียนต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาทักษะการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชุด กราฟิกดีไซด์บายเพนท์ (Graphic Design By Paint) การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การหา ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
   ผลการวิจัย พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาทักษะการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชุด กราฟิกดีไซด์บายเพนท์ (Graphic Design By Paint) ทั้ง 5 หน่วยการเรียนรู้มีคุณภาพระดับ 0.86 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 0.50 ประสิทธิภาพ 82.08/82.33 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมีความคิดเห็นต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาทักษะการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชุด กราฟิกดีไซด์บายเพนท์ (Graphic Design By Paint) อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง


                  

 

Page created in 0.041 seconds with 26 queries.