หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: การบริหารงานงบประมาณมุ่งผลสัมฤทธิ์แนวใหม่ (Results Based Management ; RBM)  (Read 2820 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

ทิพวรรณ ชุ่มเพ็งพันธ์

 • Guest

ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Practice (BP)
การบริหารงานงบประมาณมุ่งผลสัมฤทธิ์แนวใหม่ (Results Based Management ; RBM)
นางทิพวรรณ  ชุ่มเพ็งพันธ์
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการ
โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
1. ชื่อผลงาน BP การบริหารงานงบประมาณแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์แนวใหม่ (Results Based Management ; RBM)
   Best Practice กลุ่มรองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม (ขยายโอกาส)
   ด้านนวัตกรรม
2. ข้อมูลทั่วไปของผู้พัฒนา Best Practice
   2.1 ชื่อผู้พัฒนา Best Practice นางทิพวรรณ  ชุ่มเพ็งพันธ์
   2.2 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
   เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ระดับประถมศึกษา
   2.3 โทรศัพท์ 087-813-0379    e-mail tipmalai@hotmail.com
3. เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของการพัฒนา Best Practice
   โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียนจำนวน 1,144 คน มีการบริหารงานตามโครงสร้างการบริหารครอบคลุม 4 งาน ได้แก่ งานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานบริหารทั่วไป ภาระงานแต่ละกลุ่มงานค่อนข้างมาก งานมีระบบความซับซ้อน ทั้งปริมาณและคุณภาพงาน ในฐานะรองผู้อำนวยการที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานบริหารงบประมาณซึ่งมีขอบข่ายงานถึงงานแผนกลยุทธ์ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษารวมถึงแผนปฏิบัติราชการประจำปี ได้เห็นความสำคัญที่จะปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุ้มค่า จึงจำเป็นต้องพัฒนาระบบงานเพื่อให้งานดำเนินไปอย่างมีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล จึงกำหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้
   3.1 เพื่อให้การปฏิบัติงานบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดความคุ้มค่า
   3.2 เพื่อให้มีระบบงานบริหารงบประมาณที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
   3.3 เพื่อให้ผู้รับบริการจากกลุ่มงานบริหารงบประมาณมีความพึงพอใจในการให้บริการ
4. ระยะเวลาในการพัฒนา Best Practice ปีการศึกษา 2553 – 2554
5. ความเชื่อมโยง/สัมพันธ์ระหว่าง Best Practice กับเป้าหมาย/จุดเน้นของ สพป./สพฐ./สถานศึกษา
   การบริหารงานงบประมาณแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์แนวใหม่ (Results Based Management ; RBM)เป็นการนำเทคนิคการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์มาใช้ในการบริหารงานงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นกิจกรรมสำคัญของแผนการปรับเปลี่ยนบทบาท มีความสอดคล้องกับภารกิจและวิธีการบริหารงานของภาครัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 3 ซึ่งคำนึงถึงประชาชนและผลสัมฤทธิ์ของงาน เพื่อให้การทำงานของหน่วยงานหรือโครงการมุ่งเน้นผลลัพธ์ของงานมากกว่าเน้นปัจจัยนำเข้า สอดคล้องกลยุทธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 คือข้อ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ข้อที่ 1 คือ พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาโยใช้หลักธรรมาภิบาล เน้นผู้รับบริการเป็นสำคัญและสอดคล้องกับกลยุทธ์ ของโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ข้อ 1 คือบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
6. แนวคิด หลักการ ทฤษฎีที่นำมาใช้ในการพัฒนา Best Practice
   การพัฒนา Best Practice ในครั้งนี้ ได้สังเคราะห์แนวคิด ด้านการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์และหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นหลักการที่มีความสอดคล้องกันอยู่ สรุปได้ดังนี้
6.1 แนวคิดการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นการบริหารงานของโรงเรียนในอดีตจะเน้นที่การบริหารปัจจัยนำเข้า (Inputs) ซึ่งได้แก่ ทรัพยากรต่างๆ ที่โรงเรียนจะนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน คือ เงิน คน วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ โดยเน้นการทำงานตามกฎ ระเบียบ และความถูกต้องตามกฎหมาย และมาตรฐาน แต่การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์จะเน้นที่ผลลัพธ์ (Outcomes) ของงาน โดยจะให้ความสำคัญที่การกำหนดพันธกิจและวัตถุประสงค์ของโครงการ/งาน เป้าหมายที่ชัดเจน การกำหนดผลผลิตและผลลัพธ์ที่ต้องการของทุกโครงการในโรงเรียนให้สอดคล้องเป็นไปในทางเดียวกับภารกิจและวัตถุประสงค์ของโรงเรียน มีการกำหนดตัวบ่งชี้วัดผลการทำงานหลัก (Key Performance Indicators) ไว้อย่างชัดเจน เป็นที่เข้าใจของทุกคนในโรงเรียน การวัดความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานโดยใช้ตัวบ่งชี้ การยืดหยุ่นทางการบริหารและสนับสนุนทรัพยากรแก่ผู้บริหารระดับล่างอย่างเหมาะสม การประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้ค่าตอบแทนตามผลงาน ตลอดจนถึงการปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น เพื่อให้สามารถสนองตอบต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนในฐานะผู้รับบริการจากโรงเรียนได้เป็นอย่างดี ดังนั้นการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management ; RBM) จึงเป็นการบริหารเพื่อการจัดหาให้ได้ทรัพยากรการบริหารมาอย่างประหยัด (Economy) เน้นใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และการได้ผลงานที่บรรลุเป้าหมายของโรงเรียน (Effectiveness)
6.2 หลักธรรมาภิบาล ( Good Government ) หมายถึง หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี มีความถูกต้องเป็นธรรม สุจริตโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และสังคมที่ดี    พ.ศ. 2546  ประกอบด้วยแนวทางสำคัญ  6 ประการ คือ หลักนิติธรรม (Rule of Law) หลักคุณธรรม (Ethic) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักการมีส่วนร่วม ( Participation) หลักความรับผิดชอบ (Accountability) และหลักความคุ้มค่า (Value for Money) ซึ่งผู้บริหารต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ รับผิดชอบต่อสังคมและให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในกิจการต่างของโรงเรียน
7. กระบวนการพัฒนา Best Practice
   7.1 กลุ่มเป้าหมายในการนำ Best Practice ไปใช้ กลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาได้แก่ ครูและบุคลากรของโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามและผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 84 คน นักเรียนจำนวน 1,144 คน ผู้ปกครองนักเรียนจำนวน 1,144 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 15 คน ผู้เกี่ยวข้องกับงานบริหารงบประมาณ จำนวน 5 คน รวม 2,392 คน
   7.2 ขั้นตอนการพัฒนา Best practice
   การพัฒนา Best practice เรื่องการบริหารงานงบประมาณแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์แนวใหม่ (Results Based Management ; RBM) ประกอบด้วย
      1) ศึกษาวิเคราะห์แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามโดยประชุมร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหาร เจ้าหน้าที่นโยบายและแผนและบุคลากรฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
2) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเพื่อ
วิเคราะห์พันธกิจและกลยุทธ์จากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษากับมุมมอง BSC (Balance Scorecard)
3) ร่วมกันจัดทำแผนภาพแสดงวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ตามมุมมองBSC (Balance Scorecard)
ด้านผู้รับบริการ ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเรียนรู้และพัฒนา และด้านการเงิน
4) ร่วมกันจัดทำแผนที่กลยุทธ์ที่มีความครอบคลุมขอบข่ายทั้ง 4 ด้านและเห็นทิศทางของการ
พัฒนาที่ชัดเจน
5) ร่วมกันศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของกลยุทธ์ ปัจจัยความสำเร็จ (CSF) ตัวชี้วัด (KPI)
และเป้าหมาย ให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยง
6) ร่วมกันวิเคราะห์ KPIs เพื่อให้ได้ตัวชี้วัดที่ดี ตามกรอบ SMARTตามแบบประเมิน
คุณสมบัติKPIs เพราะตัวชี้วัดที่ดี มีความชัดเจนจะทำให้ได้ข้อมูลที่ดีมีคุณภาพ
7) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวชี้วัด เป้าหมาย แหล่งข้อมูล และเครื่องมือ
8) การจัดเก็บ การรับรอง และการอนุมัติข้อมูล
9) การวิเคราะห์ผล
10) การออกแบบการรายงานผล
ในการจัดทำมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบดังแผนภาพ
ขั้นตอนการพัฒนาระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ในงานบริหารงบประมาณโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ประกอบด้วย 9 ขั้นตอนดังนี้7.3 การตรวจสอบคุณภาพ Best Practice
   ในขั้นตอนนี้ผู้พัฒนาได้ดำเนินการดังนี้
         1) ประเมินคุณภาพของKPIs Dictionary ด้านงานบริหารงบประมาณก่อนนำไปใช้โดยหาคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและแผนกลยุทธ์ ทั้งหมด 3 ท่านเมื่อมีคุณภาพแล้วจึงนำมาใช้จริง
         2) จัดประชุมวิพากย์แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือแผนกลยุทธ์ด้านงานบริหารงบประมาณเพื่อให้เกิดความครอบคลุมขอบข่ายความต้องการและประเด็นต่างๆให้ได้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ตรงกับความต้องการของโรงเรียน
         3) ประชุมเชิงปฏิบัติการกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม เพื่อสร้างความตระหนักให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เห็นความสำคัญของการนำแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติงานในสถานศึกษาโดยเฉพาะด้านงานบริหารงบประมาณ
         4) นำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปใช้
         5) การนิเทศติดตาม ประเมินผลการ ใช้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะด้านบริหารงานงบประมาณ
         6) ประเมินแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุ้มค่าและความพึงพอใจในการรับบริการจากฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
         7) ปรับปรุงพัฒนาKPIs Dictionary ด้านงานบริหารงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
   7.4 แนวทางการนำ Best Practice ไปใช้ประโยชน์
1) ทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมใช้ร่วมประเมิน
2) ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม รับผิดชอบร่วมกันบนหลักการธรรมาภิบาล
3) ทำให้เกิดองค์กรที่มีประสิทธิภาพมีความเข้มแข็ง มีบรรยากาศที่ดีในการใช้บริการ ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว โปร่งใสตรวจสอบได้
4) มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดระบบงานที่มีคุณภาพ
8. ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา Best Practice
   8.1 ผลสำเร็จเชิงปริมาณ
      1) นักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน (100 เปอร์เซ็นต์) มีความพึงพอใจในการรับบริการจากงานบริหารงบประมาณ
2) เจ้าหน้าที่งานบริหารงบประมาณทุกคน (100 เปอร์เซ็นต์) ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดความคุ้มค่า
      3) การให้บริการเป็นระบบของงานบริหารงบประมาณโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม มีความถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส คุ้มค่า ตรวจสอบได้ โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วม รับผิดชอบมีความสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
   8.2 ผลสำเร็จเชิงคุณภาพ
      1) งานบริหารงบประมาณ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามให้บริการกับผู้เกี่ยวข้องทุกคนอย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับและพึงพอใจในระดับดีมาก
2) เจ้าหน้าที่งานบริหารงบประมาณ ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและเกิดความคุ้มค่า
3) งานบริหารงบประมาณ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม มีระบบบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพทำให้ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดความคุ้มค่า
   8.3 ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อ Best Practice
   จากการประเมินความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม นักเรียน ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องกับงานบริหารงบประมาณ ประกอบด้วย ครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 84 คน นักเรียนจำนวน 1,144 คน ผู้ปกครองนักเรียนจำนวน 1,144 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 15 คน ผู้เกี่ยวข้องกับงานบริหารงบประมาณ จำนวน 5 คน รวม 2,392 คน โดย ใช้แบบสอบถาม ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับดีมาก
   8.4 ปัจจัยความสำเร็จของการพัฒนา Best Practice /ประสบการณ์เรียนรู้จากการนำ Best Practice ไปใช้
   ธรรมชาติของงานบริหารงบประมาณในมุมมองของครูโดยทั่วไปจะเห็นว่าเป็นงานที่น่ากลัวเพราะต้องไปเกี่ยวข้องกับกฎระเบียบในทางการเงิน ระเบียบพัสดุฯ ระเบียบกรมบัญชีกลาง ระเบียบกระทรวงการคลัง ระเบียบของ สพฐ. และอีกหลายกฎระเบียบ ทำให้หาผู้ปฏิบัติหน้าที่ได้ยากกว่างานอื่น บรรยากาศของฝ่ายบริหารงานงบประมาณค่อนข้างเคร่งเครียด มีการเปลี่ยนตัวบุคลากรบ่อย ผู้ปฏิบัติงานขาดความมั่นใจในการทำงานเพราะความกลัวดังนั้น ปัจจัยที่ทำให้เกิดความสำเร็จในการทำงานบริหารงบประมาณคือ
1) ผู้บริหารต้องมีหลักการทำงานอยู่บนความถูกต้อง สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ร่วมรับผิดชอบ เสียสละ เพื่อให้ได้ทั้งใจคนและทั้งงาน ต้องยึดหลักทำงานตามหลักธรรมาภิบาล
2) มุ่งสร้างทีมงานที่เข้มแข็ง สร้างระบบงานที่มีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้ร่วมงานและ
3) สร้างความคุ้มค่าในการบริหารงานงบประมาณให้สู่ตัวผู้เรียนให้มากที่สุด
4) การบริการที่มีคุณภาพ เป็นฟันเฟืองที่ดี มุ่งสู่โรงเรียนที่มีมาตรฐาน
5) การพัฒนาต้องมีความต่อเนื่องจึงจะเกิดความยั่งยืน
9. กระบวนการตรวจสอบซ้ำเพื่อพัฒนาปรับปรุง Best Practice ให้เกิดผลดีอย่างต่อเนื่อง
   9.1 วิธีการตรวจสอบซ้ำ Best Practice
จากการดำเนินงานในปีการศึกษาแรกประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง ได้นำข้อเสนอแนะต่าง ๆมาปรับปรุง ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบหาคุณภาพ รวมถึงผู้พัฒนาได้ศึกษาเรื่องเทคนิคการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์แนวใหม่ (RBM) จากสถาบันวัดไร่ขิง และกลับมาพัฒนาให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปีการศึกษาต่อมาได้มีการปรับปรุงบางส่วนและดำเนินการใช้อย่างต่อเนื่อง และได้รวบรวมประเมินผลการใช้งานเพื่อพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นในปีต่อไป
9.2 ผลการตรวจสอบซ้ำเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง Best Practice ผลการประเมินพบว่า
1) ผลการปฏิบัติงานบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดความคุ้มค่าอยู่ในระดับดีมาก
      2) ระบบงานบริหารงบประมาณมีความสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
      3) ผู้รับบริการจากกลุ่มงานบริหารงบประมาณมีความพึงพอใจในการให้บริการอยู่ในระดับดีมาก
10. การประชาสัมพันธ์ผลสำเร็จของ Best Practiceและการเผยแพร่ ขยายผลในวงกว้าง
1) โรงเรียนได้เผยแพร่ผ่านทางอินเตอร์เน็ท ในปี 2554 จนถึงปัจจุบัน
2) จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานวิชาการของโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามส่งเสริมบุคลากรทางการบริหารงานงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชีเข้ารับการพัฒนาตนสม่ำเสมอเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน ทำให้การบริการมีคุณภาพ

ประชุมภาคี 4 ฝ่ายเพื่อให้การทำงานเป็นไปตามระบบและให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว    มีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดความรับผิดชอบร่วมกัน


ร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรม โครงการ เพื่อกำกับ ติดตาม ประเมินผลและ ตรวจสอบความคุ้มค่าในการการใช้ทรัพยากรของสถานศึกษา
มีการวางแผน ปฏิบัติงาน และประเมินผลร่วมกัน

ประชุมชี้แจง มีคณะกรรมการดำเนินงานที่ชัดเจน เพื่อความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ตัวชี้วัดที่ชัดเจน ทำให้เห็นเป้าหมายในการให้บริการ รวมทั้งประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุ้มค่าที่ต้องการให้เกิดขึ้นในระบบงาน

พัฒนาตนทั้งการอบรมเชิงปฏิบัติการ ศึกษาดูงาน


ศึกษาดูงานโรงเรียนที่มีคุณภาพการบริหารจัดการเพิ่มพูนความรู้เข้าอบรมสถาบันครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (วัดไร่ขิง)
โครงการพัฒนาเทคนิคการบริหาร
มุ่งผลสัมฤทธิ์แนวใหม่ (RBM)นำเสนอผลงานทางวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต1
 
volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Online Online
 • Posts: 5,775
 • บ้านพักครู.คอม

volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Online Online
 • Posts: 5,775
 • บ้านพักครู.คอม

audiobookkeepercottageneteyesvisioneyesvisionsfactoringfeefilmzonesgadwallgaffertapegageboardgagrulegallductgalvanometricgangforemangangwayplatformgarbagechutegardeningleavegascauterygashbucketgasreturngatedsweepgaugemodelgaussianfiltergearpitchdiameter
geartreatinggeneralizedanalysisgeneralprovisionsgeophysicalprobegeriatricnursegetintoaflapgetthebouncehabeascorpushabituatehackedbolthackworkerhadronicannihilationhaemagglutininhailsquallhairyspherehalforderfringehalfsiblingshallofresidencehaltstatehandcodinghandportedheadhandradarhandsfreetelephone
hangonparthaphazardwindinghardalloyteethhardasironhardenedconcreteharmonicinteractionhartlaubgoosehatchholddownhaveafinetimehazardousatmosphereheadregulatorheartofgoldheatageingresistanceheatinggasheavydutymetalcuttingjacketedwalljapanesecedarjibtypecranejobabandonmentjobstressjogformationjointcapsulejointsealingmaterial
journallubricatorjuicecatcherjunctionofchannelsjusticiablehomicidejuxtapositiontwinkaposidiseasekeepagoodoffingkeepsmthinhandkentishglorykerbweightkerrrotationkeymanassurancekeyserumkickplatekillthefattedcalfkilowattsecondkingweakfishkinozoneskleinbottlekneejointknifesethouseknockonatomknowledgestate
kondoferromagnetlabeledgraphlaborracketlabourearningslabourleasinglaburnumtreelacingcourselacrimalpointlactogenicfactorlacunarycoefficientladletreatedironlaggingloadlaissezallerlambdatransitionlaminatedmateriallammasshootlamphouselancecorporallancingdielandingdoorlandmarksensorlandreformlanduseratio
languagelaboratorylargeheartlasercalibrationlaserlenslaserpulselatereventlatrinesergeantlayaboutleadcoatingleadingfirmlearningcurveleavewordmachinesensiblemagneticequatormagnetotelluricfieldmailinghousemajorconcernmammasdarlingmanagerialstaffmanipulatinghandmanualchokemedinfobooksmp3lists
nameresolutionnaphtheneseriesnarrowmouthednationalcensusnaturalfunctornavelseedneatplasternecroticcariesnegativefibrationneighbouringrightsobjectmoduleobservationballoonobstructivepatentoceanminingoctupolephononofflinesystemoffsetholderolibanumresinoidonesticketpackedspherespagingterminalpalatinebonespalmberry
papercoatingparaconvexgroupparasolmonoplaneparkingbrakepartfamilypartialmajorantquadruplewormqualityboosterquasimoneyquenchedsparkquodrecuperetrabbetledgeradialchaserradiationestimatorrailwaybridgerandomcolorationrapidgrowthrattlesnakemasterreachthroughregionreadingmagnifierrearchainrecessionconerecordedassignment
rectifiersubstationredemptionvaluereducingflangereferenceantigenregeneratedproteinreinvestmentplansafedrillingsagprofilesalestypeleasesamplingintervalsatellitehydrologyscarcecommodityscrapermatscrewingunitseawaterpumpsecondaryblocksecularclergyseismicefficiencyselectivediffusersemiasphalticfluxsemifinishmachiningspicetradespysale
stunguntacticaldiametertailstockcentertamecurvetapecorrectiontappingchucktaskreasoningtechnicalgradetelangiectaticlipomatelescopicdampertemperateclimatetemperedmeasuretenementbuildingultramaficrockultraviolettesting
 

Page created in 2.537 seconds with 27 queries.