หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: ชื่อเรื่องรายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนกลุ่มสาระการเรียนรุ้สุขศึกษาและพลศึกษา  (Read 1752 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

มยุรี ฤทธิรัตน์

  • Guest

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้  จุดประสงค์เพื่อ (1) เพื่อสร้างเอกสารประกอบการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา(พลศึกษา) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  เรื่องกีฬาแฮนด์บอล ที่มีประสิทธิภาพ  80 / 80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยเอกสารประกอบการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (พลศึกษา) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  เรื่องกีฬาแฮนด์บอล (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ที่มีต่อเอกสารประกอบการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (พลศึกษา) เรื่องกีฬาแฮนด์บอล กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 3 โรงเรียนลำพะอง(ราษฎร์จำเริญบำรุง) ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2555   จำนวน  40  คน   ซึ่งได้มาโดยวิธีการเจาะจง  ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ทำการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ 1. เอกสารประกอบการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (พลศึกษา) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี 4  เรื่องกีฬาแฮนด์บอล ประกอบด้วยเอกสารประกอบการสอน  จำนวน 7 หน่วย  2. แบบทดสอบย่อยวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนรายชุดแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ชุดละ 10 ข้อ จำนวน 7 หน่วย  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน  เรื่องกีฬาแฮนด์บอล  แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือกจำนวน 30 ข้อ และ 3. แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (พลศึกษา) เรื่องกีฬาแฮนด์บอล จำนวน1 ชุด 10 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติ  ค่าเฉลี่ย  ร้อยละ  ค่าประสิทธิภาพ  ค่าความเบี่ยงแบนมาตรฐาน และค่าที ( t – test )  ผลการศึกษาพบว่า
   1. เอกสารประกอบการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (พลศึกษา) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   เรื่องกีฬาแฮนด์บอล   มีประสิทธิภาพ  (E1 / E2) =   83.50 / 87.67 
2. ทดสอบก่อนเรียนได้คะแนนรวมทั้งสิ้น 754 คะแนน  มีค่าเฉลี่ย ( ) = 18.81  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 1.90  ทดสอบหลังเรียนได้คะแนนรวมทั้งสิ้น 1052  คะแนน  มีค่าเฉลี่ย ( ) = 26.30  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 3.40  ผลต่างเท่ากับ 298  คะแนน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนมีความพึงพอใจในเอกสารประกอบการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
(พลศึกษา) เรื่องกีฬาแฮนด์บอล มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย(  ) =  4.49 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) =  0.63
 

Page created in 0.042 seconds with 25 queries.