หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  (Read 1334 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

ราตรี คนเพียร

  • Guest

ชื่อผู้ศึกษา         นางราตรี  คนเพียร
ตำแหน่ง            ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์  อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่                         
ปีการศึกษา 2554                
   การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้  (1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนการใช้เอกสารประกอบการเรียนและหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้เรื่อง  สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน   ประชากรเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวง จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 20 คน    เครื่องมือที่ใช้ได้แก่  (1) เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  (2) คู่มือการใช้เอกสารประกอบการเรียน  (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่ใช้เอกสารประกอบการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และค่าสถิติ t-test   ผลการศึกษาพบว่า ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน  E1/E2  เท่ากับ 83.60/81.33  สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน คือค่าเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 18.65  หลังเรียนเท่ากับ  33.35  ร้อยละของคะแนนที่เพิ่มขึ้นเท่ากับ  80.91  ค่าสถิติ  t-test เท่ากับ  47.63  มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  นักเรียนมีความพึงพอใจหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โดยผลความพึงพอใจอยู่ระหว่าง  4.75-5.00  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.89  และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ย  0.27  อยู่ในระดับ มากที่สุด
 

Page created in 0.874 seconds with 25 queries.