หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: รายงานการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1  (Read 2081 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

ดาวเรือง

 • Guest

   รายงานการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย  ชั้นอนุบาลปีที่  1  โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน  วัตถุประสงค์  1)  เพื่อพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย  ชั้นอนุบาลปีที่  1  โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานประกอบการเชิดหุ่นมือ  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2)  ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย  ชั้นอนุบาลปีที่  1  โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานประกอบการเชิดหุ่นมือ  3)  เปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย  ชั้นอนุบาลปีที่  1  ก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบการเชิดหุ่นมือ  4)  ศึกษาความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย  ชั้นอนุบาลปีที่  1  โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานประกอบการเชิดหุ่นมือ  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาคือ  เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่  1  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2554  โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร  จำนวน  25  คน  ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่  แผนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย  ชั้นอนุบาลปีที่  1  โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานประกอบการเชิดหุ่นมือ  แบบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย  แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเรียน  แบบแผนการทดลองเป็นแบบ  One  Group  Pretest-Posttest  Design  สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  ค่าร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทดสอบค่าที  (t-test  dependent  samples)  ผลการศึกษาพบว่า  
   1.  ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย  ชั้นอนุบาลปีที่  1  โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานประกอบการเชิดหุ่นมือ  มีค่าเท่ากับ  83.20/82.93  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้  80/80  
   2.  ค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย  ชั้นอนุบาลปีที่  1  โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานประกอบการเชิดหุ่นมือมีค่าเท่ากับ  0.5949  แสดงว่าผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นจากก่อนจัดกิจกรรมร้อยละ  59.49
   3.  เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย  ชั้นอนุบาลปีที่  1  โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานประกอบการเชิดหุ่นมือ  มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยรวมและรายด้าน  คือ  ด้านการจำแนกเปรียบเทียบ  ด้านการจัดหมวดหมู่  ด้านการเรียงลำดับ  และการรู้ค่าจำนวนสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01
   4.  เด็กปฐมวัยมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย  ชั้นอนุบาลปีที่  1  โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานประกอบ  การเชิดหุ่นมือ  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ  ฉันชอบนิทาน  รองลงมาคือฉันชอบนิทานที่ครูเล่า  และฉันชอบรูปภาพในนิทาน  ตามลำดับ

volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Offline Offline
 • Posts: 18,192
 • บ้านพักครู.คอม

volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Offline Offline
 • Posts: 18,192
 • บ้านพักครู.คอม

сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
 

Page created in 0.171 seconds with 28 queries.