หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic:  (Read 1213 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

พัชรินทร์ จันทร์ชัย

  • Guest
« on: December 18, 2012, 03:48:33 AM »

เรื่องที่ศึกษา   :  รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
            ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  เรื่อง  การเขียนคำที่ประสมกับสระ 
ผู้รายงาน      :  นางพัชรินทร์  จันทร์ชัย
 ปีที่ศึกษา         :  พ.ศ.  2554
บทคัดย่อ

      การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงทดลองมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  เรื่อง  การเขียนคำที่ประสมกับสระ  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  เรื่อง  การเขียนคำที่ประสมกับสระ  กลุ่มเป้าหมาย  คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนบ้านโป่งกะพ้อ   อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2554  จำนวน  7  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่  1) แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  เรื่อง  การเขียนคำที่ประสมกับสระ  ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นและให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยตรวจสอบและทดลองหาประสิทธิภาพจากนักเรียนรายบุคคล  นักเรียนกลุ่มเล็กและทดลองภาคสนาม  การทดลองภาคสนามมี เท่ากับ  84.17/83.13  2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง  การเขียนคำที่ประสมกับสระ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  เป็นแบบปรนัย  3  ตัวเลือก  จำนวน  20  ข้อ  มีความเชื่อมั่น  .85  3)  แบบสอบถามวัดความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  เรื่อง  การเขียนคำที่ประสมกับสระ  ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นโดยใช้รูปแบบของลิเกิร์ต  จำนวน  10  ข้อ  มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  .82  เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการทดสอบก่อนเรียน  หลังจากนั้นผู้รายงานได้ทำการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  เรื่อง  การเขียนคำที่ประสมกับสระ  เป็นเวลา  18  ชั่วโมง  ทำการทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดเดียวกับการทดสอบก่อนเรียน  และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  เรื่อง  การเขียนคำที่ประสมกับสระ  นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยสถิติค่าเฉลี่ย ( )  ร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และสถิติการทดสอบค่าทีกรณีที่กลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระจากกัน ( t-test  for  Dependent  Samples) 
   ผลการศึกษา  พบว่า
   1.  แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  เรื่อง  การเขียนคำที่ประสมกับสระ  มีประสิทธิภาพ  เท่ากับ  84.17/83.13 
2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  เรื่อง  การเขียนคำที่ประสมกับสระ  สูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01
3.  ความพึงพอใจของนักเรียนต่อแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  เรื่อง  การเขียนคำที่ประสมกับสระ  อยู่ในระดับพอใจมาก
 

Page created in 0.071 seconds with 26 queries.