หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: รายงานการประเมินโครงการเด็กไทยไร้พุงของโรงเรียนวัดใหม่อมตรส สำนักงานเขตพระนคร  (Read 1815 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

ครูดีดี

  • Guest

ชื่อเรื่อง            รายงานการประเมินโครงการเด็กไทยไร้พุงของโรงเรียนวัดใหม่อมตรส
ผู้ประเมิน        นางจรรยา  วาทีทอง
ปีที่ประเมิน     ปีการศึกษา 2554

บทคัดย่อ

   การประเมินโครงการเด็กไทยไร้พุงของโรงเรียนวัดใหม่อมตรส มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการเด็กไทยไร้พุงของโรงเรียนวัดใหม่อมตรส ในด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต โดยใช้รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ตามแนวคิดของ สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) มาประยุกต์ใช้ในการกำหนดโครงสร้างการประเมินโครงการด้วยกิจกรรมหลัก 5 กิจกรรม คือ กิจกรรมปรับภูมิทัศน์จัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน กิจกรรมเฝ้าระวังน้ำหนักเกินของนักเรียน กิจกรรมอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ กิจกรรมออกกำลังกายหน้าเสาธง (เด็กวัดใหม่ไร้พุง) กิจกรรมรณรงค์งดดื่มน้ำอัดลม ขนมหวาน และขนมกรุบกรอบ กลุ่มตัวอย่าง   ได้แก่ ครู จำนวน 6 คน นักเรียน จำนวน 79 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 8 คน รวมทั้งสิ้น 102 คน เครื่องมือที่ใช้เป็น แบบประเมิน จำนวน 3 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
   ผลการประเมินพบว่า
   1.   ด้านสภาวะแวดล้อม (Context) ในภาพรวมโครงการมีความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า การประเมินด้านสภาวะแวดล้อมส่วนใหญ่มีความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ โครงการเด็กไทยไร้พุงสอดคล้องกับการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการนักเรียนของสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  (  = 4.74) รองลงมา ได้แก่ โครงการเด็กไทยไร้พุงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (  = 4.71) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ โครงการเด็กไทยไร้พุงสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนมีความสอดคล้องอยู่ในระดับมาก (  = 4.26)
   2.   ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก         (  = 4.35) เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัยพบว่า ปัจจัยเบื้องต้นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทุกปัจจัย โดยปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคลากร (  = 4.47) รองลงมา ได้แก่ ปัจจัยด้านสถานที่ และอุปกรณ์ (  = 4.30) ส่วนปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ ปัจจัยด้านงบประมาณ ค่าใช้จ่าย            (  = 4.25)
   3.   ด้านกระบวนการ (Process) ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กระบวนการของโครงการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ กระบวนการของกิจกรรมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.58) รองลงมา คือ กระบวนการของ PDCA  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (  = 4.48)
      ด้านกระบวนการของกิจกรรม ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.58) เมื่อพิจารณาเป็นรายกิจกรรมพบว่า กิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ กิจกรรมอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการมีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด (  = 4.73) รองลงมา คือ กิจกรรม การออกกำลังกายหน้าเสาธง (เด็กวัดใหม่ไร้พุง) มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.61)  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ กิจกรรมปรับภูมิทัศน์จัดแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนมีการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก (  = 4.35)
   4.   ด้านผลผลิต (Product) ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.74) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผลผลิตมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ นักเรียน และครูมีความรู้ทักษะ และเจตคติที่ดีในการดูแลสุขภาพการบริโภคอาหาร   ที่เพียงพอเหมาะสม (  = 4.84) รองลงมา คือ นักเรียน และครูมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม       การบริโภคอาหารที่ดี สมดุล เหมาะสมกับวัย (  = 4.80) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ นักเรียนและครูในโรงเรียนออกกำลังกายอย่างถูกต้อง และสม่ำเสมอ (  = 4.59)
   สรุปผลการประเมินทั้ง 4 ด้าน ผู้รายงานตั้งเกณฑ์การผ่านการประเมินไว้ที่ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 3.50 (    3.50) ทั้ง 4 ด้าน มีผลการประเมินสูงกว่าเกณฑ์การผ่านการประเมิน ดังนั้น ผลการประเมินโครงการเด็กไทยไร้พุงของโรงเรียนวัดใหม่อมตรส ปีการศึกษา 2554 ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด
   ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการเด็กไทยไร้พุงของโรงเรียนวัดใหม่อมตรส
   1.   ครู และนักเรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีในการดูแลสุขภาพ การบริโภคอาหาร การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันโรคอ้วน
   2.   ครู และนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ดี สมดุลเหมาะสมตามวัยในการแก้ไขปัญหาโรคอ้วน
   3.   ครู และนักเรียนมีพฤติกรรมการออกกำลังกายสม่ำเสมอ และถูกวิธี
   4.   ครู และนักเรียนมีน้ำหนักตามเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 85.37
   5.   ประหยัดค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลจากภาวะโรคอ้วน
   6.   ครู และนักเรียนมีสุขภาพพลังกายที่พร้อมในการเรียนรู้ และการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 

Page created in 0.081 seconds with 25 queries.