หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: รายงานการประเมินโครงการเด็กไทยไร้พุงของโรงเรียนวัดใหม่อมตรส สำนักงานเขตพระนคร  (Read 1842 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

ครูดีดี

 • Guest

ชื่อเรื่อง            รายงานการประเมินโครงการเด็กไทยไร้พุงของโรงเรียนวัดใหม่อมตรส
ผู้ประเมิน        นางจรรยา  วาทีทอง
ปีที่ประเมิน     ปีการศึกษา 2554

บทคัดย่อ

   การประเมินโครงการเด็กไทยไร้พุงของโรงเรียนวัดใหม่อมตรส มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการเด็กไทยไร้พุงของโรงเรียนวัดใหม่อมตรส ในด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต โดยใช้รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ตามแนวคิดของ สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) มาประยุกต์ใช้ในการกำหนดโครงสร้างการประเมินโครงการด้วยกิจกรรมหลัก 5 กิจกรรม คือ กิจกรรมปรับภูมิทัศน์จัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน กิจกรรมเฝ้าระวังน้ำหนักเกินของนักเรียน กิจกรรมอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ กิจกรรมออกกำลังกายหน้าเสาธง (เด็กวัดใหม่ไร้พุง) กิจกรรมรณรงค์งดดื่มน้ำอัดลม ขนมหวาน และขนมกรุบกรอบ กลุ่มตัวอย่าง   ได้แก่ ครู จำนวน 6 คน นักเรียน จำนวน 79 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 8 คน รวมทั้งสิ้น 102 คน เครื่องมือที่ใช้เป็น แบบประเมิน จำนวน 3 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
   ผลการประเมินพบว่า
   1.   ด้านสภาวะแวดล้อม (Context) ในภาพรวมโครงการมีความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า การประเมินด้านสภาวะแวดล้อมส่วนใหญ่มีความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ โครงการเด็กไทยไร้พุงสอดคล้องกับการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการนักเรียนของสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  (  = 4.74) รองลงมา ได้แก่ โครงการเด็กไทยไร้พุงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (  = 4.71) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ โครงการเด็กไทยไร้พุงสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนมีความสอดคล้องอยู่ในระดับมาก (  = 4.26)
   2.   ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก         (  = 4.35) เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัยพบว่า ปัจจัยเบื้องต้นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทุกปัจจัย โดยปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคลากร (  = 4.47) รองลงมา ได้แก่ ปัจจัยด้านสถานที่ และอุปกรณ์ (  = 4.30) ส่วนปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ ปัจจัยด้านงบประมาณ ค่าใช้จ่าย            (  = 4.25)
   3.   ด้านกระบวนการ (Process) ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กระบวนการของโครงการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ กระบวนการของกิจกรรมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.58) รองลงมา คือ กระบวนการของ PDCA  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (  = 4.48)
      ด้านกระบวนการของกิจกรรม ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.58) เมื่อพิจารณาเป็นรายกิจกรรมพบว่า กิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ กิจกรรมอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการมีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด (  = 4.73) รองลงมา คือ กิจกรรม การออกกำลังกายหน้าเสาธง (เด็กวัดใหม่ไร้พุง) มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.61)  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ กิจกรรมปรับภูมิทัศน์จัดแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนมีการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก (  = 4.35)
   4.   ด้านผลผลิต (Product) ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.74) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผลผลิตมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ นักเรียน และครูมีความรู้ทักษะ และเจตคติที่ดีในการดูแลสุขภาพการบริโภคอาหาร   ที่เพียงพอเหมาะสม (  = 4.84) รองลงมา คือ นักเรียน และครูมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม       การบริโภคอาหารที่ดี สมดุล เหมาะสมกับวัย (  = 4.80) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ นักเรียนและครูในโรงเรียนออกกำลังกายอย่างถูกต้อง และสม่ำเสมอ (  = 4.59)
   สรุปผลการประเมินทั้ง 4 ด้าน ผู้รายงานตั้งเกณฑ์การผ่านการประเมินไว้ที่ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 3.50 (    3.50) ทั้ง 4 ด้าน มีผลการประเมินสูงกว่าเกณฑ์การผ่านการประเมิน ดังนั้น ผลการประเมินโครงการเด็กไทยไร้พุงของโรงเรียนวัดใหม่อมตรส ปีการศึกษา 2554 ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด
   ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการเด็กไทยไร้พุงของโรงเรียนวัดใหม่อมตรส
   1.   ครู และนักเรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีในการดูแลสุขภาพ การบริโภคอาหาร การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันโรคอ้วน
   2.   ครู และนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ดี สมดุลเหมาะสมตามวัยในการแก้ไขปัญหาโรคอ้วน
   3.   ครู และนักเรียนมีพฤติกรรมการออกกำลังกายสม่ำเสมอ และถูกวิธี
   4.   ครู และนักเรียนมีน้ำหนักตามเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 85.37
   5.   ประหยัดค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลจากภาวะโรคอ้วน
   6.   ครู และนักเรียนมีสุขภาพพลังกายที่พร้อมในการเรียนรู้ และการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Offline Offline
 • Posts: 5,440
 • บ้านพักครู.คอม

volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Offline Offline
 • Posts: 5,440
 • บ้านพักครู.คอม

http://audiobookkeeper.ruhttp://cottagenet.ruhttp://eyesvision.ruhttp://eyesvisions.comhttp://factoringfee.ruhttp://filmzones.ruhttp://gadwall.ruhttp://gaffertape.ruhttp://gageboard.ruhttp://gagrule.ruhttp://gallduct.ruhttp://galvanometric.ruhttp://gangforeman.ruhttp://gangwayplatform.ruhttp://garbagechute.ruhttp://gardeningleave.ruhttp://gascautery.ruhttp://gashbucket.ruhttp://gasreturn.ruhttp://gatedsweep.ruhttp://gaugemodel.ruhttp://gaussianfilter.ruhttp://gearpitchdiameter.ru
http://geartreating.ruhttp://generalizedanalysis.ruhttp://generalprovisions.ruhttp://geophysicalprobe.ruhttp://geriatricnurse.ruhttp://getintoaflap.ruhttp://getthebounce.ruhttp://habeascorpus.ruhttp://habituate.ruhttp://hackedbolt.ruhttp://hackworker.ruhttp://hadronicannihilation.ruhttp://haemagglutinin.ruhttp://hailsquall.ruhttp://hairysphere.ruhttp://halforderfringe.ruhttp://halfsiblings.ruhttp://hallofresidence.ruhttp://haltstate.ruhttp://handcoding.ruhttp://handportedhead.ruhttp://handradar.ruhttp://handsfreetelephone.ru
http://hangonpart.ruhttp://haphazardwinding.ruhttp://hardalloyteeth.ruhttp://hardasiron.ruhttp://hardenedconcrete.ruhttp://harmonicinteraction.ruhttp://hartlaubgoose.ruhttp://hatchholddown.ruhttp://haveafinetime.ruhttp://hazardousatmosphere.ruhttp://headregulator.ruhttp://heartofgold.ruhttp://heatageingresistance.ruhttp://heatinggas.ruhttp://heavydutymetalcutting.ruhttp://jacketedwall.ruhttp://japanesecedar.ruhttp://jibtypecrane.ruhttp://jobabandonment.ruhttp://jobstress.ruhttp://jogformation.ruhttp://jointcapsule.ruhttp://jointsealingmaterial.ru
http://journallubricator.ruhttp://juicecatcher.ruhttp://junctionofchannels.ruhttp://justiciablehomicide.ruhttp://juxtapositiontwin.ruhttp://kaposidisease.ruhttp://keepagoodoffing.ruhttp://keepsmthinhand.ruhttp://kentishglory.ruhttp://kerbweight.ruhttp://kerrrotation.ruhttp://keymanassurance.ruhttp://keyserum.ruhttp://kickplate.ruhttp://killthefattedcalf.ruhttp://kilowattsecond.ruhttp://kingweakfish.ruhttp://kinozones.ruhttp://kleinbottle.ruhttp://kneejoint.ruhttp://knifesethouse.ruhttp://knockonatom.ruhttp://knowledgestate.ru
http://kondoferromagnet.ruhttp://labeledgraph.ruhttp://laborracket.ruhttp://labourearnings.ruhttp://labourleasing.ruhttp://laburnumtree.ruhttp://lacingcourse.ruhttp://lacrimalpoint.ruhttp://lactogenicfactor.ruhttp://lacunarycoefficient.ruhttp://ladletreatediron.ruhttp://laggingload.ruhttp://laissezaller.ruhttp://lambdatransition.ruhttp://laminatedmaterial.ruhttp://lammasshoot.ruhttp://lamphouse.ruhttp://lancecorporal.ruhttp://lancingdie.ruhttp://landingdoor.ruhttp://landmarksensor.ruhttp://landreform.ruhttp://landuseratio.ru
http://languagelaboratory.ruhttp://largeheart.ruhttp://lasercalibration.ruhttp://laserlens.ruhttp://laserpulse.ruhttp://laterevent.ruhttp://latrinesergeant.ruhttp://layabout.ruhttp://leadcoating.ruhttp://leadingfirm.ruhttp://learningcurve.ruhttp://leaveword.ruhttp://machinesensible.ruhttp://magneticequator.ruhttp://magnetotelluricfield.ruhttp://mailinghouse.ruhttp://majorconcern.ruhttp://mammasdarling.ruhttp://managerialstaff.ruhttp://manipulatinghand.ruhttp://manualchoke.ruhttp://medinfobooks.ruhttp://mp3lists.ru
http://nameresolution.ruhttp://naphtheneseries.ruhttp://narrowmouthed.ruhttp://nationalcensus.ruhttp://naturalfunctor.ruhttp://navelseed.ruhttp://neatplaster.ruhttp://necroticcaries.ruhttp://negativefibration.ruhttp://neighbouringrights.ruhttp://objectmodule.ruhttp://observationballoon.ruhttp://obstructivepatent.ruhttp://oceanmining.ruhttp://octupolephonon.ruhttp://offlinesystem.ruhttp://offsetholder.ruhttp://olibanumresinoid.ruhttp://onesticket.ruhttp://packedspheres.ruhttp://pagingterminal.ruhttp://palatinebones.ruhttp://palmberry.ru
http://papercoating.ruhttp://paraconvexgroup.ruhttp://parasolmonoplane.ruhttp://parkingbrake.ruhttp://partfamily.ruhttp://partialmajorant.ruhttp://quadrupleworm.ruhttp://qualitybooster.ruhttp://quasimoney.ruhttp://quenchedspark.ruhttp://quodrecuperet.ruhttp://rabbetledge.ruhttp://radialchaser.ruhttp://radiationestimator.ruhttp://railwaybridge.ruhttp://randomcoloration.ruhttp://rapidgrowth.ruhttp://rattlesnakemaster.ruhttp://reachthroughregion.ruhttp://readingmagnifier.ruhttp://rearchain.ruhttp://recessioncone.ruhttp://recordedassignment.ru
http://rectifiersubstation.ruhttp://redemptionvalue.ruhttp://reducingflange.ruhttp://referenceantigen.ruhttp://regeneratedprotein.ruhttp://reinvestmentplan.ruhttp://safedrilling.ruhttp://sagprofile.ruhttp://salestypelease.ruhttp://samplinginterval.ruhttp://satellitehydrology.ruhttp://scarcecommodity.ruhttp://scrapermat.ruhttp://screwingunit.ruhttp://seawaterpump.ruhttp://secondaryblock.ruhttp://secularclergy.ruhttp://seismicefficiency.ruhttp://selectivediffuser.ruhttp://semiasphalticflux.ruhttp://semifinishmachining.ruhttp://spicetrade.ruhttp://spysale.ru
http://stungun.ruhttp://tacticaldiameter.ruhttp://tailstockcenter.ruhttp://tamecurve.ruhttp://tapecorrection.ruhttp://tappingchuck.ruhttp://taskreasoning.ruhttp://technicalgrade.ruhttp://telangiectaticlipoma.ruhttp://telescopicdamper.ruhttp://temperateclimate.ruhttp://temperedmeasure.ruhttp://tenementbuilding.ruhttp://ultramaficrock.ruhttp://ultraviolettesting.ru
 

Page created in 0.207 seconds with 27 queries.