หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: รายงานการพัฒนาและผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดเด็กดีทรายกองดิน  (Read 1608 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

อุสณี บุษราคัมวดี

 • Guest

                                         บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง   รายงานการพัฒนาและผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดเด็กดีทรายกองดิน
             กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
             สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
             สำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้วิจัย   นางอุสณี  บุษราคัมวดี
หน่วยงาน   โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน สำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
ปีที่รายงาน   2555

   การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม และประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดเด็กดีทรายกองดิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน 
สำนักงานเขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร
   กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
สำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวนนักเรียน 20  คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive  Sampling)
   เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดเด็กดีทรายกองดิน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ t-test Dependent
Sample  และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม
ชุดเด็กดีทรายกองดิน  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ผลการวิเคราะห์พบว่า
        1. หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดเด็กดีทรายกองดิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  มีประสิทธิภาพ 88.97/89.50
        2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดเด็กดีทรายกองดิน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
        3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดเด็กดีทรายกองดิน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
 :o 8)อยู่ในระดับมาก

volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Offline Offline
 • Posts: 5,440
 • บ้านพักครู.คอม

volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Offline Offline
 • Posts: 5,440
 • บ้านพักครู.คอม

инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинйоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
 

Page created in 0.279 seconds with 27 queries.