Home
สื่อนวัตกรรม  |  
วิทยฐานะ  |  
บทคัดย่อ  |  
แผนการเรียนรู้  |  
วิจัยในชั้นเรียน  |  
E-Book-ข้อสอบ  
  Login    Register      

 
การพัฒนาทักษะการอ่าน...
ชื่อเรื่อง    การพัฒนาทักษะการอ่านและทักษะการ...
การพัฒนาหนังสืออิเล็...
ชื่อเรื่อง    การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ก...
รายงานผลการใช้แบบฝึก...
ชื่อเรื่อง    รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศา...
กฎของลูกเสือสำรอง-สา...
กฎของลูกเสือสำรอง-สามัญ...
รายงานการพัฒนาบทเรีย...
ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาบทเรียนวีดีทัศน์ เรื่อง กายบริ...
ต้นกำเนิดเพลงเด็กดี...
กำเนิดเพลงเด็กดีสำหรับเพลงเด็กดีนี้ ประพันธ์คำร้องโดยครู...

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

on: October 19, 2012, 01:03:15 PM
1294 | 0
Bookmark and Share
หัวข้อที่ศึกษา            การพัฒนาชุดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง  พืชรอบตัวเรา     
                               สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2
ชื่อผู้ศึกษา                   นางกมลวรรณ   จันทร์แปลง
ปีการศึกษา                  2554
   
บทคัดย่อ


              การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง พืชรอบตัวเรา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียน โดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง พืชรอบตัวเรา 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อใช้ชุดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชรอบตัวเรา  กลุ่มเป้าหมาย คือนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2554  โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม  เทศบาลตำบลโคกสำโรง  อำเภอ   โคกสำโรง  จังหวัดลพบุรี จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ศึกษาครั้งนี้ได้แก่ 1) ชุดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชรอบตัวเรา จำนวน 4 ชุด 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 20 ข้อ 3) แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) การทดสอบที (t-test)
              ผลการศึกษาพบว่า
              1.     ชุดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชรอบตัวเรา สำหรับนักเรียน   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 82.13/80.90  สูงกว่าเกณฑ์ ที่ตั้งไว้
              2.     ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน โดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง พืชรอบตัวเรา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05
              3.     นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชรอบตัวเรา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ  “มากที่สุด”  คือค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.48  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.05  


My Community