หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: รายงานผลการเรียนรู้การอ่านเชิงวิเคราะห์ ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD ที่ใช้แผนผัง  (Read 1591 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

นางประภาพรรณ จันทร์วิเศษ

 • Guest

ชื่อเรื่อง       :      รายงานผลการเรียนรู้การอ่านเชิงวิเคราะห์  ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD
   ที่ใช้แผนผังความคิด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ของนักเรียน
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ชื่อผู้ศึกษา                 :     นางประภาพรรณ  จันทร์วิเศษ
ปีที่ทำการศึกษา          :     2554

บทคัดย่อ

   การศึกษาในครั้งนี้  มีความมุ่งหมายเพื่อ 1)พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้การอ่าน           เชิงวิเคราะห์  ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD ที่ใช้แผนผังความคิด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย         ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง     การเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านเชิงวิเคราะห์ ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD ที่ใช้แผนผังความคิด  3)เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้การอ่านเชิงวิเคราะห์ ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD ที่ใช้แผนผังความคิด และ4)เพื่อศึกษาความพึงพอใจ   ของนักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้การอ่านเชิงวิเคราะห์ ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD     ที่ใช้แผนผังความคิด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม   ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 37 คน ใช้เวลาในการเรียน 20 ชั่วโมง  เครื่องมือที่ใช้ คือ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการอ่านเชิงวิเคราะห์ จำนวน 10 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่านเชิงวิเคราะห์  จำนวน 40 ข้อ ซึ่งมีค่าความยาก ตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.80 ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.80 และมีค่าความเชื่อมั่น ทั้งฉบับเท่ากับ 0.88 และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้การอ่านเชิงวิเคราะห์ ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD ที่ใช้แผนผังความคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
   ผลการศึกษาพบว่า  
   1.  แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านเชิงวิเคราะห์  ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD ที่ใช้แผนผังความคิด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ  84.57/81.22  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้
   2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ หลังเรียนสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็น      ไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้
   3.  ค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้การอ่านเชิงวิเคราะห์  ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD ที่ใช้แผนผังความคิด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.56 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้
   4.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อแผนการจัดการเรียนรู้การอ่านเชิงวิเคราะห์ ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD ที่ใช้แผนผังความคิด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6         อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.51) ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้

volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Online Online
 • Posts: 5,564
 • บ้านพักครู.คอม

volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Online Online
 • Posts: 5,564
 • บ้านพักครู.คอม

сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
 

Page created in 0.143 seconds with 27 queries.