หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: รายงานพัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่องระบบย่อยอาหารฯ วิชาชีววิทยา ชั้น ม.4  (Read 2400 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

วิจัย5บท

  • Guest

ชื่อเรื่อง  รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง ระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์ รายวิชาชีววิทยา1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผู้ศึกษา    นางสาวอำนวยพร  นันทา  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ
สถานที่ศึกษา   โรงเรียนบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 26
  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) หาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้ เรื่อง ระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์ รายวิชาชีววิทยา1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของชุดการเรียนรู้  เรื่อง ระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์  รายวิชาชีววิทยา1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการเรียนรู้  เรื่อง ระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์  รายวิชาชีววิทยา1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (4) เพื่อศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการเรียนรู้ เรื่อง ระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์  รายวิชาชีววิทยา1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ (5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการเรียนรู้  เรื่อง ระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์  รายวิชาชีววิทยา1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนบรบือ ปีการศึกษา 2554 จำนวน 45 คน ที่สุ่มอย่างง่าย  เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา คือ (1) ชุดการเรียนรู้ 9 ชุด (2) แบบทดสอบวัดประจำหน่วย 40 ข้อ  และแบบทดสอบแต่ละชุดการเรียนรู้ ชุดละ10 ข้อ (3) แบบสอบถามความพึงพอใจ15 ข้อ และ (4) แผนการจัดการเรียนรู้ 9 แผน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t–test  ผลการศึกษาปรากฏดังนี้ 
  1. ชุดการเรียนรู้ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.21/83.61 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80
  2. ดัชนีประสิทธิผลของชุดการเรียนรู้เท่ากับ 73.21 สูงกว่าเกณฑ์ 70 หรืออยู่ในระดับดี แสดงว่า  นักเรียนมีความก้าวหน้าด้านการเรียนเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 73.21 
  3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมเฉลี่ยและทั้ง 9 ชุด หลังเรียนสูงกว่าก่อนการเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
  4. นักเรียนมีความคงทนในการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนโดยมีคะแนนหลังเรียน 2 สัปดาห์ แต่ลดลง คิดเป็นร้อยละ 0.44 
  5. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดการเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 

Page created in 0.131 seconds with 25 queries.