หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: เผยแพร่บทคัดย่องานวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วน  (Read 3094 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

พิทักษ์ ทวีแสง

  • Guest

ชื่อเรื่อง    การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาตร์เพื่อสอนซ่อมเสริมนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ รายวิชา
            คณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง อัตราส่วน  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้วิจัย       นายพิทักษ์  ทวีแสง
สถานศึกษา              โรงเรียนรัตนบุรี  อำเภอรัตนบุรี  จังหวัดสุรินทร์
ปีที่ศึกษา               ปีการศึกษา 2554

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาตร์เพื่อสอนซ่อมเสริมนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง อัตราส่วน  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80   2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วย แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาตร์  รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง อัตราส่วน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ที่สร้างขึ้น
กลุ่มตัวอย่าง คือ  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2554 โรงเรียน
รัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี  จังหวัดสุรินทร์  ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำและไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน เรื่องอัตราส่วน  จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ 1) แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาตร์  รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง อัตราส่วน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  พร้อมคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  จำนวน  8  ชุด  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง อัตราส่วน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โดยทดสอบก่อนและหลังการทดลอง และ 3) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ที่สร้างขึ้น
การทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล  ดำเนินการทดลองในชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่  โฮมรูม  แนะแนว  และสวดมนต์  รวม  3  ชั่วโมงต่อสัปดาห์  เป็นเวลา  19  ชั่วโมง  ก่อนการทดลองใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ที่สร้างขึ้น  ผู้วิจัยได้ทดสอบกับนักเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่องอัตราส่วน ก่อนเรียน  เมื่อเรียนจบบทเรียนแต่ละชุดให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนท้ายเล่มทั้ง  8  ชุด  หลังการเรียนการสอนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์  ทั้ง  8  ชุด  ทดสอบด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง อัตราส่วน  หลังเรียน  ซึ่งเป็นแบบทดสอบฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบที่ใช้ทดสอบก่อนเรียน  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ  t-test  เพื่อเปรียบเทียบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่องอัตราส่วน  ของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ที่สร้างขึ้น  ใช้ค่าสถิติพื้นฐาน  ได้แก่  ค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์  และใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์
ผลการวิจัยพบว่า
1)  ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  เรื่อง อัตราส่วน  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีค่าเท่ากับ  83.13/83.22  ซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด
2)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง อัตราส่วน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เพื่อสอนซ่อมเสริมนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3)  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  เรื่อง อัตราส่วน  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  อยู่ในระดับมาก
 

Page created in 0.102 seconds with 25 queries.