Home
สื่อนวัตกรรม  |  
วิทยฐานะ  |  
บทคัดย่อ  |  
แผนการเรียนรู้  |  
วิจัยในชั้นเรียน  |  
E-Book-ข้อสอบ  
  Login    Register      

 
การพัฒนาทักษะการอ่าน...
ชื่อเรื่อง    การพัฒนาทักษะการอ่านและทักษะการ...
การพัฒนาหนังสืออิเล็...
ชื่อเรื่อง    การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ก...
รายงานผลการใช้แบบฝึก...
ชื่อเรื่อง    รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศา...
กฎของลูกเสือสำรอง-สา...
กฎของลูกเสือสำรอง-สามัญ...
รายงานการพัฒนาบทเรีย...
ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาบทเรียนวีดีทัศน์ เรื่อง กายบริ...
ต้นกำเนิดเพลงเด็กดี...
กำเนิดเพลงเด็กดีสำหรับเพลงเด็กดีนี้ ประพันธ์คำร้องโดยครู...

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

on: October 09, 2012, 12:39:55 PM
1847 | 0
Bookmark and Share
ชื่อเรื่อง   รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด งานประดิษฐ์จากไม้  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้ศึกษา                    นายสุเนตร  อัดอั้น
ตำแหน่ง             ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ
หน่วยราชการ         โรงเรียนปราสาทวิทยาคม  อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
            องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ปีการศึกษา         2553

บทคัดย่อ

   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ (1) สร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน ชุด งานประดิษฐ์จากไม้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิ ภาพตามเกณฑ์ 80/80 ( 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยเอกสาร ประกอบการเรียนชุด งานประดิษฐ์จากไม้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  (3) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของผู้เรียนจากการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนชุด งานประดิษฐ์จากไม้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  (4) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน ชุด งานประดิษฐ์จากไม้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3     
   กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนปราสาทวิทยาคม อำเภอ
ด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  ปีการศึกษา 2553 ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จำนวน 1 ห้องเรียน จากทั้งหมด 2 ห้องเรียน ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 35 คน
     เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย (1) เอกสารประกอบการเรียนชุด งานประดิษฐ์จากไม้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  (2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (3) แบบประเมินความพึงพอใจแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 20 ข้อ รูปแบบการทดลองแบบ (One Group Pre test –Post test Design) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่า t-test Dependent 
                   ผลการศึกษาพบว่า
1)   ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน ชุด งานประดิษฐ์จากไม้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีคะแนน E1 / E2 เท่ากับ 86.85/85.71 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
2)   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ เอกสารประกอบ การเรียน พบว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3)   ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้โดยการใช้เอกสารประกอบการเรียนมีความก้าวหน้า ในการเรียนหลังเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 71
4)   ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อเอกสารประกอบการเรียน มีค่าเฉลี่ยรวม 4.51 ระดับเหมาะสม มากที่สุด  


My Community