หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  (Read 1675 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

พิพัฒน์

  • Guest

   รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ชุดเศรษฐศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  พัฒนาเอกสารประกอบการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ชุดเศรษฐศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  2)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียน  โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ชุดเศรษฐศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  3)  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบ การเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ชุดเศรษฐศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/1  ปีการศึกษา  2554  โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  40  ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  จำนวน  32  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  เอกสารประกอบการเรียน  จำนวน  9  เล่ม  แผนการจัดการเรียนรู้  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จำนวน  40  ข้อ  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน  จำนวน  20  ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทดสอบค่าที  (t-test)
   ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้
      1.  เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม  ชุดเศรษฐศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพโดยรวมเท่ากับ  89.61/90.21  สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ที่  80/80
      2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ใช้เอกสารประกอบการเรียนพบว่านักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01
      3.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม  ชุดเศรษฐศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
 

Page created in 0.079 seconds with 25 queries.