หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก  (Read 1645 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

เฉลิมวรรณ์ ลาวิลาศ

  • Guest

บทคัดย่อ

      การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงทดลองมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง  การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน  100  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ที่มีประสิทธิภาพ  80/80  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อแบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง  การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน  100  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  กลุ่มเป้าหมายคือ  คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  โรงเรียน
เมืองไผ่  อำเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2554  จำนวน  12  คน  
   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่  1)  แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง  การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน  100  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นและให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยตรวจสอบและทดลองหาประสิทธิภาพจากนักเรียนรายบุคคล นักเรียนกลุ่มเล็ก  มีประสิทธิภาพ  เท่ากับ 78.06/78.15  และทดลองภาคสนาม  ซึ่งการทดลองภาคสนาม
มีประสิทธิภาพ เท่ากับ  83.75/83.15  2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง  การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน  100  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  เป็นชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ  มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.82  3) แบบทดสอบหลังเรียนของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ในแต่ละเล่ม  รวมทั้งหมดจำนวน  80  ข้อ  มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  .84  และ  4)  แบบสอบถามวัดความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นโดยใช้รูปแบบของลิเกิร์ต  จำนวน  10  ข้อ  มีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.82
      การเก็บรวบรวมข้อมูลดำเนินการด้วยการทดสอบก่อนเรียน  หลังจากนั้นผู้รายงานได้ทำการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง  การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน  100  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  เป็นเวลา  16  ชั่วโมง  ทำการทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดเดียวกับการทดสอบก่อนเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง  การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน  100  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยสถิติค่าเฉลี่ย ( )  ร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติการทดสอบค่าทีกรณี
ที่กลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test  for  Dependent  Samples)  
      ผลการศึกษา  พบว่า
   1.  แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง  การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน  100  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  มีประสิทธิภาพ  เท่ากับ  83.75/83.15  
   2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง  การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน  100  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01
   3.  ความพึงพอใจของนักเรียนต่อแบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง  การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน  100  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก

volsung

  • Hero Member
  • *****
  • Offline Offline
  • Posts: 5,440
  • บ้านพักครู.คอม

сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
 

Page created in 0.193 seconds with 27 queries.