หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  (Read 1650 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

วรรณรัตน์

  • Guest

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง   :  รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  ชีวิตสัตว์ 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ผู้รายงาน   :  นางสาววรรณรัตน์  ศรีผง  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 
     โรงเรียนวัดศรัทธาราม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 
ปีที่รายงาน   :  2555


การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาดังนี้  1)  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  ชีวิตสัตว์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง ชีวิตสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  ชีวิตสัตว์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2554  โรงเรียนวัดศรัทธาราม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2  จำนวน 3 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  มีดังนี้  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง ชีวิตสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  จำนวน 18 ชุดแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จำนวน 30 ข้อ  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  ชีวิตสัตว์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  จำนวน 28 ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  ค่าร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ  t-test
ผลการศึกษา  พบว่า
1.  ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  ชีวิตสัตว์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  มีประสิทธิภาพ  86.92/84.00
2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  ชีวิตสัตว์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
3.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  ชีวิตสัตว์   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
 

Page created in 0.082 seconds with 25 queries.