หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic:  (Read 1213 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

ไพศาล นาสวรรค์

  • Guest
« on: September 20, 2012, 06:05:43 PM »

บทคัดย่อ

   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง  การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน  1,000  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ให้มีประสิทธิภาพ  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนต่อแบบฝึกทักษะ  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา  คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2/2  โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย อำเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2555  จำนวน  22  คน  ได้มาจากการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่  1)  แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง  การบวกและ
การลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน  1,000  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นและให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยตรวจสอบ  และทดลองหาประสิทธิภาพจากนักเรียนรายบุคคล  นักเรียกลุ่มเล็ก  และทดลองภาคสนาม  การทดลองภาคสนามมีประสิทธิภาพ เท่ากับ  83.59/84.46  2)  แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนในแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์  เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 
3  ตัวเลือก  จำนวนชุดละ  10  ข้อ  รวม  100  ข้อ  มีค่าความเชื่อมั่น  0.81  3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง  การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน  1,000  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  3  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ  มีค่าความเชื่อมั่น  0.84  และ  4)  แบบสอบถามวัดความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง  การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน  1,000  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  จำนวน  10  ข้อ  มีค่าความเชื่อมั่น  0.80  เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หลังจากนั้นผู้รายงานได้ทำการสอนและจัดกิจกรรมโดยใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง  การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน  1,000  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  เป็นเวลา  22  ชั่วโมง  ทำการทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดเดียวกับการดำเนินการก่อนเรียน  และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  เรื่อง  การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน  1,000  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  แล้วนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยสถิติ   ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และสถิติการทดสอบค่าทีกรณีที่กลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระจากกัน (t-test  for  Dependent  Samples) 
      ผลการศึกษา  พบว่า
   1.  แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง  การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน  1,000  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  มีประสิทธิภาพ  เท่ากับ  83.59/84.46 
   2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง  การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน  1,000  ชั้นประถม
ศึกษาปีที่  2  สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01
   3.  ความพึงพอใจของนักเรียนต่อแบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง  การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน  1,000  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก ( = 4.29 , S.D. = 0.49)
 

Page created in 0.105 seconds with 25 queries.