Home
สื่อนวัตกรรม  |  
วิทยฐานะ  |  
บทคัดย่อ  |  
แผนการเรียนรู้  |  
วิจัยในชั้นเรียน  |  
E-Book-ข้อสอบ  
  Login    Register      

 
การพัฒนาชุดกิจกรรมกา...
ชื่อเรื่อง    การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ก...
การประเมินโครงการพัฒ...
ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเล...
การพัฒนาหลักสูตรท้อง...
ชื่อเรื่อง    การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่อง ...
โปรแกรมการพัฒนาสมรรถ...
ชื่อเรื่อง โปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนร...
รายงานผลการพัฒนาการอ...
ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดย...
การพัฒนาบทเรียนคอมพิ...
ชื่อเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คำคุ...
รายงานการพัฒนาทักษะพ...
ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด...

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

on: September 20, 2012, 11:25:49 AM
1585 | 0
Bookmark and Share
เรื่อง รายงานผลการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบเพลงตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ  ที่มีต่อการพัฒนาทักษะด้านการพูดของเด็กปฐมวัย
ผู้ศึกษา นางสาวบัวสร  วุฒิศักดิ์ชัยกุล
ปีการศึกษา   2554
บทคัดย่อ
     การจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบเพลงตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ ที่มีต่อการพัฒนาทักษะด้านการพูดของเด็กปฐมวัย มีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะด้านการพูดของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรม การเคลื่อนไหวประกอบเพลงตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ และเพื่อเปรียบเทียบทักษะด้านการพูดของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบเพลงตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ  กลุ่มเป้าหมาย  ที่ใช้ในการพัฒนาครั้งนี้  ได้แก่เด็กนักเรียนชาย – หญิงที่มีอายุระหว่าง 4 – 5  ปี  ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนบ้านดอนกลาง (กิดารีศึกษาคาร)
อำเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก  จำนวน 18  คน  ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  เนื่องจากเป็นนักเรียนทั้งหมดของห้องผู้รายงาน  เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาครั้งนี้ ได้แก่ 1.แผนการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบเพลง 2.เพลงพัฒนาทักษะด้านการพูดตามแนวทางการสอนภาษาแบบธรรมชาติ 3.แบบประเมินทักษะด้านการพูดของเด็กปฐมวัย มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .89

     การวิเคราะห์ข้อมูล 1.หาค่าสถิติพื้นฐานคะแนนทักษะด้านการพูดก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง โดยนำข้อมูลไปหาค่าเฉลี่ย ( )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 2.วิเคราะห์เปรียบเทียบทักษะด้านการพูดก่อนการทดลองและหลังการทดลองโดยใช้  t – test  แบบ  Dependent  คำนวณโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

     สรุปผลการศึกษาพบว่า เด็กปฐมวัยมีทักษะด้านการพูด การบอกชื่อของสิ่งของ  ก่อนการทดลอง มีค่าเฉลี่ย  6.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.61 หลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ย  14.11 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .97 การสร้างประโยคสมบูรณ์  ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ย 6.11  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .90 หลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ย  14.17  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .79   การเล่าเรื่องตามลำดับเหตุการณ์ 
ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ย  6.00  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.33  หลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ย 14.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .91
ทักษะด้านการพูดในภาพรวม  ก่อนการทดลอง มีค่าเฉลี่ย 18.44 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  2.23  หลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ย 42.61  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.97 แสดงให้เห็นว่า เด็กปฐมวัยมีทักษะด้านการพูดสูงขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05


 


My Community