หน้าแรก  หน้าแรก    ช่วยเหลือ    ค้นหา    ปฏิทิน    เข้าสู่ระบบ    สมัครสมาชิก   

 
Column Update!
รายงานการพัฒนาหนังสื...
ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  กลุ...
รายงานการประเมินโคร...
ชื่อผลงาน :  รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรั...
การพัฒนาหลักสูตรท้อง...
ชื่อเรื่อง  การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง วรรณกรร...
รายงานการใช้แบบฝึกเส...
ชื่อเรื่อง รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง...
การพัฒนาบทเรียนคอมพิ...
บทคัดย่อชื่อเรื่อง  :  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเ...
การพัฒนาบทเรียนคอมพิ...
ชื่อเรื่อง            &nbs...

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: กันยายน 20, 2012, 11:25:49 AM
1312 view | 0 comment
Bookmark and Share
เรื่อง รายงานผลการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบเพลงตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ  ที่มีต่อการพัฒนาทักษะด้านการพูดของเด็กปฐมวัย
ผู้ศึกษา นางสาวบัวสร  วุฒิศักดิ์ชัยกุล
ปีการศึกษา   2554
บทคัดย่อ
     การจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบเพลงตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ ที่มีต่อการพัฒนาทักษะด้านการพูดของเด็กปฐมวัย มีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะด้านการพูดของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรม การเคลื่อนไหวประกอบเพลงตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ และเพื่อเปรียบเทียบทักษะด้านการพูดของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบเพลงตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ  กลุ่มเป้าหมาย  ที่ใช้ในการพัฒนาครั้งนี้  ได้แก่เด็กนักเรียนชาย – หญิงที่มีอายุระหว่าง 4 – 5  ปี  ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนบ้านดอนกลาง (กิดารีศึกษาคาร)
อำเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก  จำนวน 18  คน  ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  เนื่องจากเป็นนักเรียนทั้งหมดของห้องผู้รายงาน  เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาครั้งนี้ ได้แก่ 1.แผนการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบเพลง 2.เพลงพัฒนาทักษะด้านการพูดตามแนวทางการสอนภาษาแบบธรรมชาติ 3.แบบประเมินทักษะด้านการพูดของเด็กปฐมวัย มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .89

     การวิเคราะห์ข้อมูล 1.หาค่าสถิติพื้นฐานคะแนนทักษะด้านการพูดก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง โดยนำข้อมูลไปหาค่าเฉลี่ย ( )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 2.วิเคราะห์เปรียบเทียบทักษะด้านการพูดก่อนการทดลองและหลังการทดลองโดยใช้  t – test  แบบ  Dependent  คำนวณโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

     สรุปผลการศึกษาพบว่า เด็กปฐมวัยมีทักษะด้านการพูด การบอกชื่อของสิ่งของ  ก่อนการทดลอง มีค่าเฉลี่ย  6.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.61 หลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ย  14.11 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .97 การสร้างประโยคสมบูรณ์  ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ย 6.11  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .90 หลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ย  14.17  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .79   การเล่าเรื่องตามลำดับเหตุการณ์ 
ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ย  6.00  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.33  หลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ย 14.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .91
ทักษะด้านการพูดในภาพรวม  ก่อนการทดลอง มีค่าเฉลี่ย 18.44 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  2.23  หลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ย 42.61  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.97 แสดงให้เห็นว่า เด็กปฐมวัยมีทักษะด้านการพูดสูงขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ยังไม่มีความคิดเห็น

 


บ้านพักครูบอร์ด โหลดสื่อ นวัตกรรมฟรี กระดานย้าย ทิปฯโปรแกรมคอมพิวเตอร์
©สสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามลอกเลียนแบบไม่ว่าส่วนใด ส่วนหนึ่ง ของเว็บไซต์ รวมถึงเนื้อหา รูปภาพ และอื่น ๆ

[[กลับขึ้นข้างบน]]