หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: รายงานการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามของนักเรียนโรงเรียน  (Read 1566 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

นางสุนันท์ วชิรมนตรี

  • Guest

ชื่อผลงาน    รายงานการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามของนักเรียนโรงเรียนบ้านบางกะปิ                                ปีการศึกษา  2554
ผู้รายงาน     นางสุนันท์  วชิรมนตรี
ปีที่ศึกษา    ปีการศึกษา  2554

                                                 บทคัดย่อ

   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาเอกสารแนวดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ 2)ศึกษาผลการประเมินการจัดกิจกรรมตามแนวทางในเอกสารแนวดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามของนักเรียน และ 3) ศึกษาผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์หลังการจัดกิจกรรมพัฒนาตามแนวทางในเอกสารแนวดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามของนักเรียน
   กลุ่มเป้าหมายที่รับการพัฒนาเสริมสร้างด้านวินัย คุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม คือนักเรียนโรงเรียนบ้านบางกะปิ ปีการศึกษา 2554 จำนวน  3,299  คน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ประเมินการจัดกิจกรรม คือ คณะกรรมการบริหารกิจกรรม จำนวน   30  คน และ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามของนักเรียน คือ คณะครูของโรงเรียน  จำนวน  156  คน
    เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ เอกสารแนวดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามของนักเรียน  ประกอบด้วย  8 กิจกรรมสำคัญ เครื่องมือที่ใช้ประเมินเป็นแบบประเมิน จำนวน 3 ฉบับ  ดำเนินการศึกษาในปีการศึกษา 2552-2554
    ผลการศึกษา
   1. เอกสาร “แนวดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามของนักเรียน”  พบว่า  ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก( = 4.54 )โดยรวมของเอกสารมีคุณภาพ พร้อมนำไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่      
   2. ผลการประเมินการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามของนักเรียน พบว่า โรงเรียนบ้านบางกะปิดำเนินการตามวัตถุประสงค์ คิดเป็นร้อยละ 91.30 ส่วนการดำเนินตามลักษณะการจัดกิจกรรมมีแผนงานและครูที่ปรึกษาทุกกิจกรรม
   3. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม พบว่า ระดับพฤติกรรมด้านคุณธรรมที่แสดงออกอยู่ในระดับดีมาก( = 4.56)
 

Page created in 0.038 seconds with 25 queries.