หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: เผยเแพร่ผลาน  (Read 1289 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

lสุพรรณี สีสุวอ

  • Guest
เผยเแพร่ผลาน
« on: September 19, 2012, 12:31:15 AM »

ชื่อเรื่อง        รายงานการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน  (5E) 
            เรื่อง  วัสดุและสมบัติของวัสดุ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
            ชั้นประถมศึกษาปีที่  5
ผู้ศึกษา        สุพรรณี  สีสุวอ
หน่วยงาน    โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก   
ปีศึกษา    2554
         
                                                             บทคัดย่อ
   
                     การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทิ่ส่งเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิด  การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเป็นการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  สามารถนำไปใช้ให้สอดคล้องกับชีวิตประจำวัน การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมาย  1) เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน  (5E)  เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน  (5E) เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ก่อนเรียนและ หลังเรียน   3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  แบบสืบเสาะหาความรู้ 5  ขั้นตอน  (5E) เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  กลุ่มตัวอย่างได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2554   จำนวน  1  ห้องเรียน  จำนวน 24  คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 4  ชนิด  ดังนี้  ชุดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนรู้  จำนวน  8   ชุด   แผนการจัดการเรียนรู้  จำนวน  10  แผน   รวมเวลา  18  ชั่วโมง  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เป็นชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนก  (B)  อยู่ระหว่าง  0.20  ถึง  0.57  มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.92  และวัดความ พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้    แบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ  จำนวน  15  ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (t )  อยู่ระหว่าง  0.24  ถึง  0.37  มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ  เท่ากับ  0.86  สถิติที่ใช้ ในการศึกษา  คือ  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย    ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ  t-test  (Dependent  Samples) 
  ผลการศึกษาปรากฏ  ดังนี้      
        1.   การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ แบบการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน  (5E) เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.67/92.88  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80/80  ที่ตั้งไว้
        2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนจากการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5  ขั้นตอน  (5E) เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01
       3.ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนรู้ จากการพัฒนากระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5  ขั้นตอน  (5E) เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 

Page created in 0.092 seconds with 25 queries.