หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: การพัฒนาชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แสงและการมองเห็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  (Read 2095 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

ครูเรศ

  • Guest

ชื่อเรื่อง       การพัฒนาชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แสงและการมองเห็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้ศึกษา       นายนเรศ  นาจำเริญ
                 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม  อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น
                  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ปีที่ศึกษา      2554


บทคัดย่อ

               การศึกษาการพัฒนาชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์  เรื่อง แสงและการมองเห็น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แสงและการมองเห็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แสงและการมองเห็น  และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้ชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แสงและการมองเห็น กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 25 จำนวน 34 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) ชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แสงและการมองเห็น 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แสงและการมองเห็น  และ3) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้ชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แสงและการมองเห็น  ระยะเวลาทำการศึกษา  คือ ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2554  ระหว่างวันที่  16 พฤศจิกายน 2551 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2555 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ  ร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( )  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ใช้สถิติ  t – test (Dependent Sample)
            ผลการศึกษา  พบว่า
            1. ชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แสงและการมองเห็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                   มีประสิทธิภาพ E1/E2   เท่ากับ 86.11/85.36  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80 และค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แสงและการมองเห็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เท่ากับ 0.6238 หมายความว่า  ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 62.38


            2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังใช้ชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แสง
และการมองเห็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05
            3. ความพึงพอใจต่อการใช้ชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แสงและการมองเห็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในภาพรวมพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.94
 

Page created in 0.078 seconds with 25 queries.