หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: รายงานการประเมินโครงการการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนบ้านคลองห้วยท  (Read 1730 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

นายวีระพงศ์ คำกมล

  • Guest

ชื่อเรื่อง      รายงานการประเมินโครงการการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนบ้านคลองห้วยทราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ชื่อผู้ประเมิน   นายวีระพงศ์  คำกมล
ปีการศึกษา   2554
บทคัดย่อ

   รายงานการประเมินโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนบ้านคลองห้วยทราย ด้านบริบท (Context  Evaluation) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input  Evaluation) ด้านกระบวนการ (Process  Evaluation) และด้านผลผลิต (Product  Evaluation)  ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และใช้สถิติ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( )
   ผลการประเมิน  พบว่า
   1.  ผลการประเมินด้านบริบท (Context Evaluation)  ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
   2.  ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation)  ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
   3.  ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation)  ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
   4.  ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก   ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 

Page created in 0.076 seconds with 25 queries.