หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic:  (Read 1138 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

ครูแม็ค

  • Guest
« on: September 10, 2012, 01:57:49 PM »

บทคัดย่อ 8)

ชื่อเรื่อง   รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคโมเดลซิปปา  เรื่องชนิดของคำ 
                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  รหัสวิชา  ท  ๑๔๑๐๑  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
                ปีที่  ๔
ชื่อผู้รายงาน  นางรัศมีจันทร์   หงส์โตสวัสดิ์   ครู  โรงเรียนบ้านปากปาด  อำเภอน้ำปาด
                จังหวัดอุตรดิตถ์   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์  เขต  ๒
ปีที่ศึกษา  ๒๕๕๔

   การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายคือ  ๑.  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคโมเดลซิปปา  เรื่องชนิดของคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  รหัสวิชา  ท  ๑๔๑๐๑  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔  ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ  ๘๐/๘๐  ๒.  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคโมเดลซิปปา  เรื่องชนิดของคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  รหัสวิชา  ท  ๑๔๑๐๑  สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔  ๓.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน  ที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยเทคนิคโมเดลซิปปา  เรื่องชนิดของคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  รหัสวิชา  ท  ๑๔๑๐๑  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔  ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้   ได้ทำการทดลองกับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔  ภาคเรียนที่  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  ของโรงเรียนบ้านปากปาด
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์  เขต  ๒  จำนวน  ๑๓  คน  เป็นประชากรทั้งหมด  และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีดั้งนี้  ๑.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคโมเดลซิปปา  เรื่องชนิดของคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  รหัสวิชา  ท  ๑๔๑๐๑  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔  ๒.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ๓.  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคโมเดลซิปปา  เรื่องชนิดของคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  รหัสวิชา  ท  ๑๔๑๐๑  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔   
ซึ่งได้ผลการศึกษาดังนี้
๑.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคโมเดลซิปปา  เรื่องชนิดของคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  รหัสวิชา  ท  ๑๔๑๐๑  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔   มีประสิทธิภาพเท่ากับ  ๘๕.๓๕/๘๗.๔๒  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด  80/80
๒.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยเทคนิคโมเดลซิปปา  เรื่องชนิดของคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  รหัสวิชา  ท  ๑๔๑๐๑

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔  สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ  .01
๓.  ความพึงพอใจของนักเรียน  ที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคโมเดลซิปปา 
เรื่องชนิดของคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  รหัสวิชา  ท  ๑๔๑๐๑  สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔ โดยเฉลี่ยมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ  มากที่สุด
 

Page created in 0.138 seconds with 25 queries.