หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: ผลการประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดในโรงเรียนสาธิตเชตวัน  (Read 2421 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

นายวัชรินทร์ มารต่อม

 • Guest

ชื่องานวิจัย     ผลการประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดในโรงเรียน               
สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน จังหวัดแพร่
ผู้วิจัย    นายวัชรินทร์ มารต่อม

บทสรุปผู้บริหาร

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้            สารเสพติดในโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน จังหวัดแพร่ โดยใช้การประเมินตามรูปแบบซิปป์ ซึ่งประกอบด้วยการประเมิน บริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลผลิตของโครงการและ เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดในโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน จังหวัดแพร่ระหว่างเพศชายกับเพศหญิง และระหว่างผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบโครงการตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทนนักเรียน ตัวแทนผู้นำชุมชน ตัวแทนผู้นำภูมิปัญญาท้องถิ่น  เครื่องมือที่ใช้ มี 2 ชนิด คือ แบบสอบถาม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการปกป้องและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด ในโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน จังหวัดแพร่ ซี่งเป็นแบบสำรวจรายการ(checklist) มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) และ แบบสัมภาษณ์ แบบไม่มีโครงสร้างแน่นอน (unstructured interview) ประกอบด้วยคำถามปลายเปิดเกี่ยวกับ ด้านสภาพแวดล้อม ความพร้อมของปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการ ผลผลิตและทัศนคติที่มีต่อการดำเนินงานโครงการปกป้องและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด ในโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้าน    เชตวัน จังหวัดแพร่  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามใช้ค่าร้อยละ (percentage) การประเมินผล ผลการปฏิบัติงานและทัศนคติที่มีต่อการดำเนินงานโครงการใช้ค่าเฉลี่ย (mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) สถิติวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่างกลุ่มประชากร โดยใช้ t-test และ One way ANOVAโดยเปรียบเทียบภายหลังเพื่อหาความแตกต่างระหว่างคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s test)
ผลการวิจัย
   จากการวิเคราะห์ข้อมูล ตามวัตถุประสงค์การวิจัย ได้ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์การประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดในโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน จังหวัดแพร่ ตามความคิดเห็นของบุคคลหกกลุ่มตามมิติการประเมินสี่ด้าน คือ ด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม ด้านความพร้อมของปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อแยกเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากสามด้าน เรียงตามลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ดังนี้ คือ ด้านผลผลิต ด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม และด้านกระบวนการ ส่วนด้านความพร้อมของปัจจัยเบื้องต้นอยู่ในระดับปานกลาง สำหรับผลการวิเคราะห์ด้านทัศนคติที่มีต่อการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดในโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน จังหวัดแพร่ อยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกัน สำหรับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน ยกเว้นด้านผลผลิตที่มีค่าการกระจายอยู่ในระดับต่ำสุดรายละเอียดการประเมินรายด้าน แยกได้ดังนี้
1.1 ด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม (Context : C)
บุคคลทั้งหกกลุ่มประเมินด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ผลการประเมินรายประเด็นทั้งสี่ประเด็น อยู่ในระดับมาก เรียงตามลำดับดังนี้ การนำนโยบายการป้องกันสารเสพติดของรัฐบาลมาใช้ การนำนโยบาย แผนงาน และการดำเนินงานโครงการมาใช้สอดคล้องตามสถานการณ์ปัจจุบัน การนำข้อมูลสถานการณ์มาใช้วางแผนดำเนินโครงการ และการนำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนมาใช้ดำเนินการได้เหมาะสม สำหรับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน
1.2 ด้านความพร้อมของปัจจัยเบื้องต้น (Input : I)
บุคคลทั้งหกกลุ่มประเมินด้านความพร้อมของปัจจัยเบื้องต้น ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ผลการประเมินรายประเด็น พบว่าอยู่ในระดับมากสี่ประเด็น เรียงตามลำดับ ดังนี้ ลักษณะโครงการ การบริหารจัดการโครงการ ความพร้อมของบุคลากรในการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ และอยู่ในระดับปานกลางสองประเด็น คือ เอกสาร วัสดุอุปกรณ์ และงบประมาณ ตามลำดับ สำหรับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน ยกเว้นด้านงบประมาณ และระยะเวลาดำเนินการ
1.3 ด้านกระบวนการ (Process : P)
บุคคลทั้งหกกลุ่มประเมินด้านกระบวนการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการ
ประเมินรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมาก ทั้งสี่ประเด็น เรียงตามลำดับดังนี้ การดำเนินงานตามแผน การวางแผนดำเนินงานโครงการ การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ การนิเทศกำกับ ติดตามและการประเมินผล สำหรับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีความแตกต่างกัน เรียงตามลำดับค่าจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ การนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน การวางแผนดำเนินงานโครงการ การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการและการดำเนินงานตามแผน
1.4 ด้านผลผลิต (Product : P)
บุคคลทั้งหกกลุ่มประเมินด้านผลผลิตหลังจากโรงเรียนเข้าร่วมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดในโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน จังหวัดแพร่ สภาพความเสี่ยงลดลงในภาพรวมลดลงอยู่ในระดับมาก ผลการประเมินรายประเด็น พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดหนึ่งประเด็น คือ สภาพสถานศึกษา ส่วนอีกสามประเด็นอยู่ในระดับมาก เรียงตามลำดับดังนี้ สภาพนักเรียน สภาพชุมชนใกล้เคียงและการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรต่างๆ เพื่อสอดส่องดูแลแก้ปัญหา สำหรับค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ สภาพชุมชนใกล้เคียง การประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรต่างๆ เพื่อสอดส่องดูแลแก้ปัญหา สภาพสถานศึกษาและสภาพนักเรียนเมื่อพิจารณารายละเอียดย่อยตามนโยบายโครงการโรงเรียนสีขาวที่เน้น ใน 4 เรื่อง คือ สารเสพติด การพนัน สื่อลามก อนาจาร และการทะเลาะวิวาท พบว่า ด้านสภาพสถานศึกษา โดยภาพรวมความเสี่ยงลดลงในระดับมากที่สุด ความเสี่ยงทั้ง 4 เรื่อง ลดลงในระดับมากที่สุดเรียงตามลำดับดังนี้ เกี่ยวข้องกับสารเสพติด เกี่ยวข้องกับสื่อลามก อนาจาร เกี่ยวข้องกับการพนันและเกี่ยวข้องกับการทะเลาะวิวาท ด้านสภาพนักเรียน โดยภาพรวมความเสี่ยงลดลงในระดับมาก รายละเอียดย่อย ความเสี่ยงลดลงในระดับมากที่สุด 3 เรื่อง เรียงตามลำดับดังนี้ เกี่ยวข้องกับสาร เสพติด เกี่ยวข้องกับสื่อลามก อนาจาร เกี่ยวข้องกับการพนัน ส่วนการทะเลาะวิวาท ความเสี่ยงลดลงในระดับมาก และความเอื้ออาทรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อยู่ในระดับมาก เช่นกัน ด้านสภาพชุมชน ใกล้เคียงโดยภาพรวมความเสี่ยงลดลงในระดับมาก รายละเอียดย่อยความเสี่ยงทั้ง 4 เรื่อง ลดลงในระดับมาก เรียงตามลำดับดังนี้ มีแหล่งสื่อลามก อนาจาร มีการทะเลาะวิวาท มีแหล่งการพนัน และมีแหล่งสารเสพติด ด้านการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรต่างๆเพื่อสอดส่องดูแลแก้ปัญหา โดยภาพรวมสภาพความเสี่ยงลดลงในระดับมาก รายละเอียดย่อยความเสี่ยงลดลงระดับมาก 3 เรื่อง เรียงตามลำดับดังนี้ สารเสพติด การทะเลาะวิวาท และสื่อลามกอนาจาร ส่วนการพนัน ความเสี่ยงลดลงระดับปานกลาง
1.5 ด้านทัศนคติที่มีต่อการดำเนินงานโครงการ
บุคคลทั้งหกกลุ่มประเมินด้านทัศนคติที่มีต่อการดำเนินงานโครงการ ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ผลการประเมินรายประเด็นอยู่ในระดับมากสี่ประเด็น เรียงตามลำดับดังนี้ ด้านการนำไปใช้ ด้านผลกระทบของโครงการ ด้านความรู้ความเข้าใจ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดในโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน จังหวัดแพร่ ด้านประโยชน์ของโครงการ และอยู่ในระดับปานกลางสอง ประเด็น คือ ด้านกิจกรรมในโครงการ และด้านความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการ สำหรับค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีความแตกต่างกัน เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ด้านความรู้ความเข้าใจโครงการ ด้านความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการ ด้านผลกระทบของโครงการ ด้านการนำไปใช้ ด้านประโยชน์ของโครงการและด้านกิจกรรมในโครงการ
2. ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการดำเนินงาน
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดในโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน จังหวัดแพร่ของจากการเปรียบเทียบความแตกต่าง ระหว่างเพศชายกับเพศหญิง โดยภาพรวมและมิติการประเมินทั้งสี่ด้าน คือ ด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม ด้านความพร้อมปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการและผลผลิต รวมทั้งด้านทัศนคติที่มีต่อการดำเนินโครงการไม่มีความแตกต่างกันสำหรับการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหกกลุ่ม คือ ผู้บริหาโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบโครงการ ตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทนนักเรียน ตัวแทนผู้นำชุมชน ตัวแทนผู้นำภูมิปัญญาท้องถิ่น พบว่าทัศนคติที่มีต่อการดำเนินงานโครงการด้านความรู้ความเข้าใจโครงการมีความแตกต่างกันระหว่างครูผู้รับผิดชอบโครงการกับผู้นำภูมิปัญญาท้องถิ่น และระหว่างนักเรียนกับผู้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนทัศนคติที่มีต่อการดำเนินงานโครงการ ในภาพรวม มีความแตกต่างกันระหว่างนักเรียนกับผู้นำภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ส่วนผลการวิเคราะห์การประเมินโครงการจากการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดในโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน จังหวัดแพร่ ทั้งหกกลุ่ม คือ ผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ปกครอง นักเรียน ผู้นำชุมชน และผู้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นจำนวน 36 คน ตามกรอบมิติการประเมิน 4 ด้าน สรุปผลการวิเคราะห์ได้ ดังนี้
- ด้านสภาพแวดล้อม ผู้เกี่ยวข้องโครงการส่วนใหญ่ประเมินว่าการดำเนินโครงการ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด มีการนำนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติด ของรัฐบาลมาใช้เพื่อการดำเนินโครงการได้อย่างเหมาะสมมาก โรงเรียนมีการนำข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดมาใช้ในการวางแผน การป้องกันได้อย่างเหมาะสมมากด้วยการสำรวจข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานต่างๆ การประสานงานกับชุมชนและหน่วยงานส่งผลให้โรงเรียนจัดทำโครงการและกิจกรรมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินงานโครงการประสบความสำเร็จ
- ด้านความพร้อมของปัจจัยเบื้องต้น ผู้เกี่ยวข้องโครงการส่วนใหญ่ประเมินว่า
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดในโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน จังหวัดแพร่มีความพร้อมโดยเฉพาะด้านบุคลากรในการดำเนินงานมีความรู้ความสามารถในการดำเนินงานป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดด้วยการจัดกิจกรรมการป้องกันแก้ปัญหายาเสพติดให้กับนักเรียนอย่างหลากหลาย เช่น กิจกรรมประกวดแข่งขันด้านวิชาการด้านดนตรีและกีฬาต่างๆ กิจกรรมชุมนุม ชมรม กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมรวมทั้งการจัดบรรยากาศทางกายภาพในโรงเรียนให้สวยงามน่าอยู่ไม่มีมุมอับ อันจะทำให้นักเรียนมีความรู้ในการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดได้ ส่วนระยะเวลาการดำเนินการมีความเหมาะสมมาก แต่สื่อ เอกสาร วัสดุ อุปกรณ์และงบประมาณยังไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควร
- ด้านกระบวนการดำเนินงาน ผู้เกี่ยวข้องโครงการส่วนใหญ่ประเมินว่า
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดในโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน จังหวัดแพร่ในโรงเรียนมีการวางแผนและการดำเนินงานตามแผนตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ มีการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ มีการจัดกิจกรรมเสริมเพื่อป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดให้กับนักเรียนอย่างหลากหลาย เช่น กิจกรรมสอนอบรมธรรมศึกษา กิจกรรมเข้าค่ายต่างๆ กิจกรรม       ทัศนศึกษา กิจกรรมพัฒนาสาธารณสถาน กิจกรรมเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียนกิจกรรมส่งเสริมอาชีพอิสระหารายได้ระหว่างเรียน กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ฯลฯ อันจะทำให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึงและมีการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม การดำเนินการอย่างต่อเนื่องเหมาะสม ส่งผลให้นักเรียนส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจและห่างไกลยาเสพติด
- ด้านผลผลิตของโครงการ ผู้เกี่ยวข้องโครงการส่วนใหญ่ประเมินว่าสภาพ
สถานศึกษา ผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักการภารโรงและผู้ประกอบการต่างๆ ในโรงเรียนให้ความร่วมมือในการดำเนินการโครงการดีมากทั้งในการป้องกันยาเสพติด การพนันสื่อลามก อนาจารและการทะเลาะวิวาท ส่วนของนักเรียนรู้จักการป้องกันและมีทักษะการปฏิเสธที่จะเกี่ยวข้องกับยาเสพติด การพนัน การทะเลาะวิวาท และสื่อลามก โดยมีการป้องกันและปฏิเสธ เช่น การรู้จักการเลือกคบเพื่อน การหลีกเลี่ยงจากนักเรียนกลุ่มอิทธิพล การไม่หลงคำยั่วยุให้ลองใช้ยาเสพติด การไม่หนีโรงเรียนเข้าไปในสถานที่ไม่เหมาะสม การไม่ใช้อารมณ์และกำลังในการแก้ปัญหา การเข้าร่วมประกวดแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ตามความสนใจและความถนัด รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ในส่วนของชุมชนใกล้เคียง ผู้ประเมินส่วนใหญ่เห็นว่าให้ความร่วมมือในการดำเนินการโครงการ เช่น แจ้งเบาะแสแหล่งยาเสพติดและอบายมุข แจ้งข่าวสารพฤติกรรมนักเรียนหนีโรงเรียนและมั่วสุม มีการประสานความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานขององค์กรต่างๆ ชุมชนและโรงเรียนเพื่อสอดส่องดูแลแก้ปัญหานักเรียนและช่วยเหลือสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างดี
- ด้านทัศนคติต่อการดำเนินงานโครงการ ผู้เกี่ยวข้องโครงการส่วนใหญ่ประเมินว่า
มีความรู้ความเข้าใจโครงการและเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ของโรงเรียนต่อสังคมและระเทศชาติมาก โครงการนี้ช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ของเด็กและเยาวชนได้มากรวมทั้งช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ ในส่วนของความร่วมมือได้รับความร่วมมือจากชุมชนปานกลางเช่น การช่วยเหลือของผู้ปกครองแจ้งข่าวสารนักเรียนหนีโรงเรียน มั่วสุม ตำรวจจัดชุดสายตรวจเข้าไปตรวจในโรงเรียน เทศบาลช่วยด้านงบประมาณบางส่วน ชุมชนร่วมจัดกิจกรรมป้องกันยาเสพติดตามสมควร ด้านผลกระทบของโครงการ ผู้ประเมินส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นว่าโรงเรียนมีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น และเป็นโครงการที่ช่วยลดปัญหาอบายมุขในชุมชนได้มาก

volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Offline Offline
 • Posts: 5,439
 • บ้านพักครู.คอม

volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Offline Offline
 • Posts: 5,439
 • บ้านพักครู.คอม

инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинйоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
 

Page created in 0.127 seconds with 28 queries.