หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: รายงานผลการใช้หลักสูตรท้องถิ่นและแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เครื่องดนตรีท้องถิ่นภาคอี  (Read 1868 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

นิตยา มารยาท

 • Guest

บทคัดย่อ
          จากการศึกษาครั้งนี้กำหนดวัตถุประสงค์ดังนี้  1)เพื่อสร้างและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง เครื่องดนตรีท้องถิ่นภาคอีสาน และแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาขาดนตรี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านโพนค้อ ปีการศึกษา 2554 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนและหลังการใช้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง เครื่องดนตรีท้องถิ่นภาคอีสาน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง เครื่องดนตรีท้องถิ่นภาคอีสาน ประชากรที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านโพนค้อ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 24 คน ซึ่งใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
   ผลการศึกษา  พบว่า
      1. ผลการประเมินหลักสูตรท้องถิ่นประกอบการสอนเครื่องดนตรีท้องถิ่นภาคอีสาน โดยผู้เชี่ยวชาญ  พบว่าผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ค่าเฉลี่ย  4.46
2. ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้หลักสูตรท้องถิ่นโดยผู้เชี่ยวชาญ  พบว่า  ผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ค่าเฉลี่ย  4.59 
3. ผลคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนจากการใช้หลักสูตรท้องถิ่นประกอบการสอนเครื่องดนตรีท้องถิ่นภาคอีสานทั้ง  12  เล่ม   พบว่า  นักเรียนทำคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนทุกเล่ม
   4. ผลการหาประสิทธิภาพของหลักสูตรท้องถิ่นประกอบการสอนเครื่องดนตรีท้องถิ่นภาคอีสาน ทั้ง 3 ปี ได้ค่า (E1/E2)    สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  (สูงกว่า 80/80)   
   5. ค่าดัชนีประสิทธิผล  (E.I.) ทั้ง 3 ปีการศึกษาพบว่า ค่าประสิทธิผล (E.I.) ของหลักสูตรท้องถิ่น ประกอบการสอนเครื่องดนตรีท้องถิ่นภาคอีสาน มีการพัฒนาการสูงขึ้น ดังนั้นผู้ศึกษาสามารถใช้หลักสูตรท้องถิ่น ประกอบการสอนเครื่องดนตรีท้องถิ่นภาคอีสาน   
   6.  จากตารางที่   แสดงความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้หลักสูตรท้องถิ่นประกอบการสอนเครื่องดนตรีท้องถิ่นภาคอีสานพบว่า  ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.39  เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า  อยู่ในระดับมากที่สุด  2   ข้อ  ระดับมาก  8  ข้อ  โดยข้อนักเรียนตั้งใจจะนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ชีวิตประจำวัน ค่าเฉลี่ยสูงสุด  4.54  และข้อนักเรียนเห็นว่า เครื่องดนตรีท้องถิ่นภาคอีสาน ควรได้รับการขยายผลและเผยแพร่ต่อไป ค่าเฉลี่ยต่ำสุด  4.17

volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Offline Offline
 • Posts: 5,439
 • บ้านพักครู.คอม

volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Offline Offline
 • Posts: 5,439
 • บ้านพักครู.คอม
« Reply #2 on: December 09, 2019, 04:45:42 PM »

инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинйоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
 

Page created in 0.133 seconds with 28 queries.