หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: ผลการใช้ผลการใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  (Read 1433 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

นางอรพินท์ สินธุเศรษฐ

  • Guest

ชื่อรายงาน   ผลการใช้ผลการใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษ     
   ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
ผู้ศึกษา   นางสาวอรพินท์  สินธุเศรษฐ
หน่วยงาน   โรงเรียนเทศบาล 2(วัดกะพังสุรินทร์)
ปีที่ทำการศึกษา   พ.ศ. 2554

บทคัดย่อ

   การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม
เสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามมาตรฐาน E1 / E2  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) สังกัดเทศบาลนครตรัง  อำเภอเมือง จังหวัดตรัง  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจำนวน 42 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่  ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประกอบการใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษ แบบแผนการศึกษาที่ใช้คือOne – Group Pretest – Posttest Design สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยการทดสอบค่าที (t – test dependent) 
ผลการศึกษาพบว่า
1.   ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
มีประสิทธิภาพเท่ากับ  81.85/88.51 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80 / 80 ที่ตั้งไว้
2.   ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรม เสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  ซึ่งจากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยวิเคราะห์จากคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยแบบทดสอบหลังเรียน  ( = 21.93 , S.D. =  1.80) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน (  =  35.40,  S.D. =  1.78) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
3.   ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในเกณฑ์พอใจระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย (  = 4.41)
 

Page created in 0.138 seconds with 25 queries.