หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: ผลการใช้ผลการใช้ชุดกิจกรรม เสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำศัพท์ ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษ  (Read 2308 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

นางสมพิศ สัทธาประสิทธิ์

  • Guest

ชื่อรายงาน   ผลการใช้ผลการใช้ชุดกิจกรรม เสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำศัพท์
   ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้ศึกษา            นางสมพิศ  สัทธาประสิทธิ์
หน่วยงาน        โรงเรียนเทศบาล 1(สังขวิทย์)
ปีที่ทำการศึกษา        พ.ศ. 2554

บทคัดย่อ

   การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม  เสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามมาตรฐาน   E1 / E2  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรม            เสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้            ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์)   สังกัดเทศบาลนครตรัง  อำเภอเมือง จังหวัดตรัง  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2554 ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด  จำนวน 29 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่  ชุดกิจกรรม  เสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  แผนการจัดการเรียนรู้   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประกอบการใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ    แบบแผนการศึกษาที่ใช้คือ  One – Group  Pretest – Posttest  Design  สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าความถี่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยการทดสอบค่าที (t – test dependent) 
ผลการศึกษาพบว่า
1.   ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม  เสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ  84.38 /88.21  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80 / 80  ที่ตั้งไว้
2.   ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรม  เสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  ซึ่งจากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยวิเคราะห์จากคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรม  เสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ          ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยแบบทดสอบหลังเรียน  ( =  35.31  S.D. =  2.00) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน (  =  22.55  S.D. =  2.86) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
3.   ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรม  เสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในเกณฑ์พอใจระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย (  = 4.37) 

antelpblato

  • Guest
replica moavo watches
« Reply #1 on: September 06, 2012, 12:51:19 PM »

zineduyi.espaciogratis.info/corum-replica.html
 

Page created in 0.042 seconds with 25 queries.