หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: รายงานการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามของนักเรียน  (Read 2144 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

นางสุนันท์ วชิรมนตรี

  • Guest

ชื่อผลงาน   รายงานการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามของนักเรียน โรงเรียนบ้านบางกะปิ                           ปีการศึกษา  2554
ผู้รายงาน   นางสุนันท์  วชิรมนตรี
ปีที่ศึกษา   ปีการศึกษา  2554

                                                       บทคัดย่อ
     การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)  พัฒนาเอกสารแนวดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ 2) ศึกษาผลการประเมินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามของนักเรียนเโรงเรียนบ้านบางกะปิ ตามแนวทางในเอกสารแนวดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม     ที่ดีงามของนักเรียน และ 3) ศึกษาผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามของนักเรียนโรงเรียนบ้านบางกะปิหลังการจัดกิจกรรมพัฒนาตามแนวทางในเอกสารแนวดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามของนักเรียน
    กลุ่มเป้าหมายที่รับการพัฒนาเสริมสร้างด้านวินัย คุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม ได้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านบางกะปิ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6  ปีการศึกษา 2554 จำนวน  3299  คน กลุ่มเป้าหมายสำหรับประเมินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามของโรงเรียนบ้านบางกะปิ ได้แก่  คณะกรรมการบริหารกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมโรงเรียนบ้านบางกะปิ ซึ่งประกอบด้วยบุคคลทุกภาคส่วนทั้งในและนอกสถานศึกษา จำนวน   30  คน และ กลุ่มเป้าหมายสำหรับประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามของนักเรียน ได้แก่ ครูที่ปรึกษาประจำชั้น ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6   จำนวน  89  ห้อง   89  คนและคณะครูและบุคลากรของโรงเรียน  รวม  156  คน
    เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ เอกสารแนวดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามของนักเรียน แบบประเมินเอกสารแนวดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างวินัย คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามของนักเรียน แบบประเมินการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามของนักเรียน และ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามของนักเรียนโดยดำเนินการพัฒนาใน       ปีการศึกษา 2552-2554 ด้วยกิจกรรมสำคัญ 8 เรื่อง ประกอบด้วย  กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมออมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมสภานักเรียนและการประชุมระดับชั้น กิจกรรมคณะสี  กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมวันสำคัญ และ กิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม
     สรุปผลการศึกษา
   1. เอกสาร “แนวดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามของนักเรียน” มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง 13 รายการ ภาพรวมของเอกสารซึ่งผ่านการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ พร้อมนำไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่ ประกอบด้วย สาระสำคัญ  3 ตอน  คือ
             ตอนที่ 1 บทนำ ประกอบด้วยหัวข้อ  ความสำคัญของการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามในสถานศึกษา วัตถุประสงค์  องค์ประกอบของการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามในสถานศึกษา ขอบเขตในการจัดทำเอกสาร และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
            ตอนที่ 2  แนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามในสถานศึกษา ประกอบด้วยหัวข้อ วางเป้าหมายและแผนการดำเนินงาน บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกิจกรรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม ความสัมพันธ์ของบุคลากรต่อการจัดกิจกรรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามในสถานศึกษา ขั้นตอนการดำเนินงานเสริมสร้างวินัย คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามในสถานศึกษา ยุทธศาสตร์สู่ความสำเร็จของการดำเนินงานเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามในสถานศึกษาความสัมพันธ์ของโครงสร้างองค์กรกับภาระงานเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามในสถานศึกษา และขั้นตอนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามในสถานศึกษา                                                          ตอนที่ 3  กิจกรรมเพื่อพัฒนาเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามในสถานศึกษา ประกอบด้วย กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมออมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมการประชุมระดับชั้น กิจกรรมคณะสี กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมวันสำคัญ และ กิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม   
     2. โรงเรียนบ้านบางกะปิมีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามได้ตามวัตถุประสงค์เกือบทุกกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 91.30 ของกิจกรรมทั้งหมดที่ประเมิน ซึ่งมีจำนวน 23 กิจกรรม  สำหรับกิจกรรมที่ไม่มีการดำเนินการมีเพียง  2 กิจกรรม คือ จัดนักเรียนที่มีความสามารถทางธรรมะออกเผยแพร่ธรรมะ และจัดให้มีโครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องเพื่อฝึกความเมตตา- กรุณา
    3.  ผลการประเมินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามของโรงเรียนบ้านบางกะปิ ตามลักษณะการจัดกิจกรรมในโรงเรียน พบว่า แนวทางการจัดกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการ มีลักษณะส่วนใหญ่เกิดจากครูที่ปรึกษาเป็นผู้กำหนด โดยโรงเรียนจัดครูทุกคนเป็นครูที่ปรึกษาตามความถนัดและความสนใจ จัดเวลาสำหรับกิจกรรมมากกว่าสัปดาห์ละ 1 คาบโดยจัดนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมใน 2 รูปแบบ คือจัดกิจกรรมตามระดับชั้นของตน หรือเข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจ สำหรับงานธุรการที่โรงเรียนได้ปฏิบัติ นั้นพบว่า โรงเรียนมีแผนดำเนินงาน มีระเบียบข้อบังคับ มีคำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษากิจกรรม มีการประกาศรับสมัครสมาชิกตามความสนใจ และรายงานการเปิดกิจกรรมให้ต้นสังกัดทราบ
    4.  ปัญหาอุปสรรคที่คณะกรรมการบริหารกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนบ้านบางกะปิ  ที่คิดว่าจะมีผลทำให้การจัดกิจกรรมในโรงเรียนไม่สามารถบรรลุผลตามจุดประสงค์ของกิจกรรม ได้แก่  1)  ความร่วมมือของผู้ปกครองและชุมชน  2) สภาพและวิถีชีวิตในชุมชนเป็นปัจจัยที่ก่อกวนกิเลสที่พร้อมจะดึงนักเรียนให้หันเหไปในทาง ที่ผิดได้ง่าย  และ 3) ค่านิยมและอุปนิสัยที่เปลี่ยนไปของนักเรียน
   5. หลังการจัดกิจกรรมตามแนวทางที่พัฒนาขึ้นตลอดปีการศึกษา 2554 นักเรียนโรงเรียนบ้านบางกะปิ มีระดับพฤติกรรมด้านคุณธรรมที่แสดงออกอยู่ในระดับมากที่สุด โดยรายการที่นักเรียนทุกคนได้รับผลการประเมินระดับมากที่สุดมี 3 รายการ คือ นักเรียนไม่มีความโลภ ไม่ลักขโมย  นักเรียนแต่งกายสุภาพเรียบร้อย สะอาด และถูกระเบียบวินัย  และ นักเรียนมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 

Page created in 0.041 seconds with 25 queries.