หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic:  (Read 1485 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

นางวันทนีย์ จันทร์เพชร

  • Guest
« on: May 09, 2012, 05:02:36 AM »

ชื่อเรื่อง   ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA MODEL หน่วยการเรียนรู้เรื่อง เส้นขนาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้ศึกษา       นางวันทนีย์  จันทร์เพชร
ปีที่ศึกษา    2554

บทคัดย่อ

การพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA MODEL หน่วยการเรียนรู้เรื่อง เส้นขนาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1.   เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA MODEL หน่วยการเรียนรู้เรื่อง เส้นขนาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80
2.   เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA MODEL หน่วยการเรียนรู้เรื่อง เส้นขนาน ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
3.   เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนจากการพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA MODEL หน่วยการเรียนรู้เรื่อง เส้นขนาน ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2
4.   เพื่อศึกษาความคิดเห็นนักเรียนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 ที่มีต่อชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA MODEL หน่วยการเรียนรู้เรื่อง เส้นขนาน
   ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก จำนวน 20 คน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายในการศึกษา
   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA MODEL หน่วยการเรียนรู้เรื่อง เส้นขนาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น จำนวน 12 แผน แผนละ 1 - 2 ชั่วโมง รวมเวลา 22 ชั่วโมง 2) ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA MODEL หน่วยการเรียนรู้เรื่อง เส้นขนาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น จำนวน 10 ชุด 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์  หน่วยการเรียนรู้เรื่อง เส้นขนาน ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 ซึ่งผ่านการวิเคราะห์แล้วเป็นแบบทดสอบปรนัยเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ และ4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA MODEL หน่วยการเรียนรู้เรื่อง เส้นขนาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้รายงานนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยสถิติสถิตินอนพาราเมตริก ได้แก่ ร้อยละ (p) ค่าเฉลี่ย ( )ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) และใช้สถิติ Wilcoxon Signed Rank Test (Z-test) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
   ผลการศึกษาพบว่า 1) ผลการใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA MODEL หน่วยการเรียนรู้เรื่อง เส้นขนาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ 85.13/82.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้  2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง เส้นขนาน ก่อนและหลังจากใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (Z = -3.955, P = .000) 3) ผลการหาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA MODEL หน่วยการเรียนรู้เรื่อง เส้นขนาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้น มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6902 หมายถึง นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น หลังจากการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 69.02 และ 4) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA MODEL หน่วยการเรียนรู้เรื่อง เส้นขนาน อยู่ในระดับ มากที่สุด
   โดยสรุปชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA MODEL หน่วยการเรียนรู้เรื่อง เส้นขนาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สามารถนำไปประกอบการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี
 

Page created in 7.108 seconds with 26 queries.