Home
สื่อนวัตกรรม  |  
วิทยฐานะ  |  
บทคัดย่อ  |  
แผนการเรียนรู้  |  
วิจัยในชั้นเรียน  |  
E-Book-ข้อสอบ  
  Login    Register      

 
การพัฒนาทักษะการอ่าน...
ชื่อเรื่อง    การพัฒนาทักษะการอ่านและทักษะการ...
การพัฒนาหนังสืออิเล็...
ชื่อเรื่อง    การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ก...
รายงานผลการใช้แบบฝึก...
ชื่อเรื่อง    รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศา...
กฎของลูกเสือสำรอง-สา...
กฎของลูกเสือสำรอง-สามัญ...
รายงานการพัฒนาบทเรีย...
ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาบทเรียนวีดีทัศน์ เรื่อง กายบริ...
ต้นกำเนิดเพลงเด็กดี...
กำเนิดเพลงเด็กดีสำหรับเพลงเด็กดีนี้ ประพันธ์คำร้องโดยครู...

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

on: August 28, 2012, 10:40:22 AM
1081 | 0
Bookmark and Share
ชื่อเรื่อง               รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเบญจม 2 บ้านน้ำรู  อำเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อผู้ศึกษา      นางจิตราภรณ์  ปานช้าง
ปีที่รายงาน      2555

บทคัดย่อ
   รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนเบญจม 2 บ้านน้ำรู อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพ     แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา    ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555  จำนวน 32 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่  แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียน                   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเขียนสะกดคำ  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   และ
ค่าร้อยละความก้าวหน้า
   ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า
   1. การหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด  80/80  ที่ตั้งไว้ คือ 
มีประสิทธิภาพเท่ากับ  86.19/85.52 
   2. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ
การเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 สูงกว่าก่อนเรียน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละก่อนเรียน 55.52  คะแนนเฉลี่ยร้อยละหลังเรียน 85.52  และ
มีค่าร้อยละความก้าวหน้า  30.00
   3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  อยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ย 4.29  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.61


 


My Community