หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: รายงานผลการเล่านิทานเชิงคณิตเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  (Read 1596 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

นางเพียงแข เปลี่ยวดี

  • Guest

ชื่อเรื่อง   รายงานผลการเล่านิทานเชิงคณิตเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กชั้นอนุบาลศึกษาปีที่  2
ผู้วิจัย      นางเพียงแข    เปลี่ยวดี
สถานที่ศึกษา      โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) เทศบาลนครยะลา  อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
ปีการศึกษา      2554

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา  1) หนังสือนิทานเชิงคณิตสำหรับเด็กชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2/5    โรงเรียนเทศบาล ๕(บ้านตลาดเก่า) ให้มีประสิทธิภาพ 80/80 และ 2) เปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2/5 ก่อนและหลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่างคือเด็กชั้นอนุบาลศึกษาปีที่  2/5  จำนวน 30 คนที่กำลังศึกษาอยู่ ในระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนเทศบาล๕(บ้านตลาดเก่า) อำเภอเมือง   จังหวัดยะลาซึ่งได้จากการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ หนังสือนิทานเชิงคณิตจำนวน 10 เล่ม  แผนการจัดกิจกรรมการเล่านิทานเชิงคณิต จำนวน 40  แผนการจัดการเรียนรู้  และแบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 โดยเน้น 4 ด้าน  คือ  การนับจำนวน การรู้ค่าจำนวน การจำแนก และการเปรียบเทียบ สถิติที่ใช้ในการ วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
ผลการวิจัย พบว่า
1. หนังสือนิทานเชิงคณิตสำหรับเด็กชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2/5  โรงเรียนเทศบาล ๕                      (บ้านตลาดเก่า) มีประสิทธิภาพ 90.53/88.67  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด คือ 80/80   
2. เด็กชั้นอนุบาลศึกษาปีที่  2 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานเชิงคณิตก่อนและหลังการทดลองมี ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยรวมและรายด้านคือ การนับ การรู้ค่าจำนวน การจำแนก และ การเปรียบเทียบ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง
 

Page created in 0.09 seconds with 25 queries.