หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: ผลการจัดประสบการณ์แบบทีพีอาร์(Total Physical Response)ที่มีต่อพัฒนาการทางภาษา  (Read 1467 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

นางสาวเสาวลักษณ์ คงแทน

  • Guest

ชื่อเรื่อง   ผลการจัดประสบการณ์แบบทีพีอาร์(Total Physical Response)ที่มีต่อพัฒนาการทางภาษา   ของเด็กชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 สองภาษา
ผู้วิจัย      นางสาวเสาวลักษณ์   คงแทน
สถานที่ศึกษา   โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) เทศบาลนครยะลา  อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
ปีการศึกษา   2554
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางภาษาของเด็กชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 สองภาษา และเปรียบเทียบผลการพัฒนาการทางภาษาของเด็กชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 สองภาษา ระหว่างก่อนและหลังการสอนโดยใช้การสอนแบบทีพีอาร์(Total Physical Response)            กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ เด็กชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1/1โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา จำนวน 23 คน ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2554  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย      แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบทีพีอาร์(Total Physical Response)ที่มีต่อพัฒนาการ   ทางภาษา ผู้วิจัยสร้างขึ้น ดำเนินการวิจัยโดยใช้เวลา 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 40 นาที   โดยทำการประเมินพัฒนาการ ก่อนและหลังการสอน โดยใช้แบบทดสอบชุดเดียวกัน วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบค่าที (Dependent t-test) เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับพัฒนาการ ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์
ผลการวิจัยพบว่า
1.  แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบทีพีอาร์(Total Physical Response)          เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาสำหรับเด็กชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 สองภาษา ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 85/84
2.  คะแนนเฉลี่ยพัฒนาการทางภาษาด้านการฟังและพูดก่อนและหลังการจัดประสบการณ์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05
 

Page created in 0.306 seconds with 25 queries.