หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: ผลการใช้แบบฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทางตรง  (Read 1545 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

นายสมพงษ์ พรหมสว่าง

  • Guest

ชื่อเรื่อง     ผลการใช้แบบฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทางตรง  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนเทศบาล ๕  (บ้านตลาดเก่า)                      จังหวัดยะลา 
ผู้วิจัย   นายสมพงษ์  พรหมสว่าง   ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 
   โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)  สำนักการศึกษา เทศบาลนครยะลา
ปีการศึกษา   2554


บทคัดย่อ

   ผลการใช้แบบฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทางตรง  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนเทศบาล ๕  (บ้านตลาดเก่า)  จังหวัดยะลา ได้กำหนดวัตถุประสงค์  1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จัดทำขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80              2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์  โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทางตรง  3) เพื่อศึกษาทักษะปฏิบัติการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบฝึกทักษะ                การเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทางตรง  4)  เพื่อศึกษาความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทางตรง และ5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทางตรง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนเทศบาล ๕  (บ้านตลาดเก่า) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554  จำนวน 33 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แบบฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ 2)  แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทางตรง 3) แบบประเมินทักษะปฏิบัติการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์  4)แบบประเมินความรับผิดชอบ  และ5) แบบประเมินความพึงพอใจ 
   ผลการวิจัยพบว่า
1.   แบบฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  (สาระดนตรี)                  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีประสิทธิภาพ  87.16/84.48  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (80/80)   
2.   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทางตรง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยพบว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเป่าขลุ่ย               รีคอร์เดอร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทางตรง  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า                ก่อนเรียน 
3.   ทักษะปฏิบัติการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ แบบฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์  โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทางตรง โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด
4.   ความรับผิดชอบ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทางตรง โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
5.   ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทางตรงโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด
 

Page created in 0.316 seconds with 25 queries.