หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: การช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดทักษะการคำนวณในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  (Read 1533 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

นางสาวจินตนา อสิพงษ์

  • Guest

ชื่องานวิจัย    การช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดทักษะการคำนวณในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
ผู้วิจัย             นางสาวจินตนา  อสิพงษ์
วิชา               วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ปีที่วิจัย          2555

สภาพปัญหา  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 2/5 2/6 2/7 ขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ คำนวณโจทย์ปัญหา เมื่อให้ทำแบบฝึกหัดโจทย์ปัญหาจะไม่ทำด้วยตนเอง จะลอกมาส่ง
สาเหตุปัญหา
                 นักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถแก้โจทย์ปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ได้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
                  เพื่อช่วยให้นักเรียนส่วนใหญ่ฝึกคิดคำนวณโจทย์ปัญหาเรื่อง  การคำนวณค่าพลังงานในการทำกิจกรรม
ขอบเขตการวิจัย
                 1.เนื้อหาที่ทำวิจัยคือวิชา วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เรื่อง การคำนวณค่าพลังงานในการทำกิจกรรม
                 2.กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 2/5 2/6 2/7 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 150 คน
                 3.ระยะเวลาวันที่  1 มิถุนายน – 10 สิงหาคม 2555
วิธีดำเนินการวิจัย
                 1.แจ้งนักเรียนให้ทราบวิธีการวัดผลประเมินผลเพิ่มเติมจากการแจ้งเมื่อวันเปิดภาคเรียน                                       
                 ที่ 1/2555 คือให้คะแนนโบนัสสำหรับคนที่ขยันและฝึกคิดคำนวณด้วยตนเองพร้อมทั้งนำเสนอ
                 ผลการ คำนวณได้โดยให้นักเรียนทุกคนศึกษาจากเอกสารเสริมประสบการณ์  ให้นักเรียน
                 ลงทะเบียนจองโจทย์เสริมประสบการณ์ เพื่อแก้ปัญหาโจทย์หน้าชั้นเรียนล่วงหน้า เพื่อนำไป           
                 ฝึกคิดวิเคราะห์
                2.นักเรียนออกมาแสดงวิธีเฉลยโจทย์ปัญหาบนกระดานดำ ตามลำดับข้อและชุดของเอกสาร
                 เสริมประสบการณ์
                 3.เมื่อทำถูกต้องจะได้คะแนนพิเศษ 1 คะแนน เพื่อนำไปรวมกับคะแนนรวมทั้งหมดก่อนการ
                 ตัดสินผลการเรียน
สรุปผลการวิจัย
                     นักเรียนส่วนใหญ่กระตือรือร้นในการลงทะเบียนจองแก้โจทย์ปัญหา เมื่อนักเรียนมาเฉลยโจทย์ 
                     ปัญหา นักเรียนส่วนใหญ่ตั้งใจเรียน ฟังการอธิบาย และซักถามผู้เฉลย ทำให้บรรยากาศใน
                     การเรียนสนุกสนาน                   
หลักฐานอ้างอิง
                  1.เอกสารเสริมประสบการณ์ ตารางแสดงค่าพลังงานที่ใช้ในการทำกิจกรรม
                  2.แบบบันทึกคะแนนพิเศษ
 

Page created in 2.055 seconds with 25 queries.