หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: แนวข้อสอบโลก ม.5  (Read 3128 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

นางสาวจินตนา อสิพงษ์

 • Guest
แนวข้อสอบโลก ม.5
« on: August 27, 2012, 03:16:22 AM »

แนวข้อสอบ โลก ดาราศาสตร์ ม.6
โดย นางสาว จินตนา  อสิพงษ์

คำชี้แจง   ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว  แล้วกากบาทลงในกระดาษคำตอบ
[/color]
 
1. ดาราศาสตร์คือวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับอะไร
ก.   ดวงดาว
ข.   ดวงดาวต่าง ๆ และโลก
ค.   ระบบสุริยะ
ง.    ดวงดาว เนบิวลา และกาแล็กซี
2. ข้อใดเรียงลำดับขนาดของดาวเคราะห์จากใหญ่ไปหาเล็กได้ถูกต้อง
     ก.  ดาวศุกร์  >  ดาวอังคาร  >  ดาวพุธ
     ข.  ดาวเนปจูน  >  ดาวยูเรนัส  >  ดาวเสาร์
     ค.  โลก  >  ดาวเนปจูน  >  ดาวพลูโต
     ง.   ดาวพฤหัสบดี  >  ดาวอังคาร  >  ดาวศุกร์
3. ข้อใดส่งผลต่อการเกิดปรากฏการณ์กลางวันและกลางคืน
     ก.  ดวงจันทร์โคจรรอบโลก      
     ข.  การหมุนรอบตัวเองของโลก
     ค.  โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์      
     ง.  การหมุนรอบตัวเองของดวงจันทร์
4. ข้อใดกล่าวถึงดวงจันทร์
     ก. ดวงจันทร์ไม่มีบรรยากาศห่อหุ้มไม่มี
         แสงสว่างในตัวเอง
     ข. ดวงจันทร์ไม่มีบรรยากาศห่อหุ้มมีแสง
         สว่างในตัวเอง
     ค. ดวงจันทร์มีบรรยากาศห่อหุ้มไม่มีแสง
         สว่างในตัวเอง
     ง. ดวงจันทร์มีบรรยากาศห่อหุ้มมีแสง
         สว่างในตัวเอง

5. ปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลง  เกิดจากอิทธิพลในข้อใด
     ก. แรงดึงดูดระหว่างโลก  ดวงจันทร์  ดวง
         อาทิตย์
     ข. แรงดึงดูดระหว่างดวงจันทร์  ดวงอาทิตย์
     ค. แรงดึงดูดระหว่างโลก  ดวงอาทิตย์
     ง. แรงดึงดูดระหว่างดวงจันทร์  โลก
6. การโคจรระหว่าง  ดวงอาทิตย์  โลก  ดวงจันทร์  ในลักษณะใดที่ส่งผลต่อปรากฏการณ์สุริยุปราคา
     ก. โลก  ดวงอาทิตย์  ดวงจันทร์      
     ข. โลก  ดวงจันทร์  ดวงอาทิตย์
     ค. ดวงอาทิตย์  โลก  ดวงจันทร์      
     ง. ดวงจันทร์  ดวงอาทิตย์  โลก
7. การหมุนรอบตัวเองของโลกไม่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ในข้อใด 
   ก.   ทิศ      
        ข.   ประเทศญี่ปุ่นสว่างเร็วกว่าประเทศไทย
   ค.   น้ำขึ้น - น้ำลง      
        ง.   การขึ้น- ตกของดวงดาว
8. ถ้าเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างดาวฤกษ์ และดาวเคราะห์ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง     
   ดาวฤกษ์   ดาวเคราะห์
ก.   เห็นแสงกระพริบ   เห็นแสงนิ่งไม่กระพริบ
ข.   มีจำนวนมาก   มีจำนวนน้อย
ค.   มีขนาดใหญ่   มีขนาดเล็ก
ง.   อยู่โดดๆ   อยู่เป็นกลุ่ม

9. วัตถุต่าง ๆ โคจรรอบดวงอาทิตย์ได้เพราะมีแรงโน้มถ่วง ขนาดของแรงโน้มถ่วง  ขึ้นอยู่กับสิ่งใด
1.   มวลของวัตถุ    2.  ระยะห่างระหว่างมวล         3.  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของดวงอาทิตย์      
   ก.     ข้อ 1 และข้อ 2   
         ข.     ข้อ 1 และข้อ 3   
   ค.     ข้อ 2 และข้อ 3
   ง.    ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3
10. กาแล็กซีเพื่อนบ้านที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ได้แก่
   ก. กาแล็กซีแอนโดรเมดา      
ข. แมกเจลแลนใหญ่
   ค. แมกเจลแลนเล็ก      
ง. ถูกทุกข้อ
11. พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้
1. ดวงอาทิตย์ไม่มีการหมุนรอบตัวเอง
2. พลังงานดวงอาทิตย์มาถึงโลกได้โดยการแผ่รังสี
3. พลังงานจากดวงอาทิตย์เกิดปฏิกิริยาที่เรียกว่าเทอร์โมนิวเคลียร์ฟิวชัน
     ข้อใดกล่าวถูกต้อง
     ก.  ข้อ 1และข้อ 2         
     ข. ข้อ 1 และข้อ 3
     ค. ข้อ 2 และข้อ 3         
     ง. ข้อ 1 , 2 และข้อ 312. นักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งชั่งน้ำหนักบนโลกหนัก 60 กิโลกรัม  ถ้าไปชั่งน้ำหนักบนดวงจันทร์เขาจะมีน้ำหนักเท่าใด  เพราะเหตุใด
     ก. 60 กิโลกรัม  เพราะดวงจันทร์มีแรงโน้มถ่วง
          เท่ากับโลก
     ข. 10 กิโลกรัม  เพราะดวงจันทร์มีแรงโน้มถ่วง
           น้อยกว่าโลก 6 เท่า
     ค. 630 กิโลกรัม  เพราะดวงจันทร์มีแรงโน้ม
          ถ่วงมากกว่าโลก 6 เท่า
     ง. 60  กิโลกรัมเพราะดวงจันทร์เป็นบริวารของ
         โลกและโคจรรอบโลก
13. ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ  ถ้าแบ่งโดยใช้ระยะห่างจากดวงอาทิตย์และแถบดาวเคราะห์น้อยเป็นเกณฑ์  ดาวเคราะห์ในข้อใดจัดเป็นดาวเคราะห์ชั้นใน
ก.  ดาวพุธ  ดาวพฤหัสบดี  ดาวศุกร์  โลก
ข.  ดาวพุธ  ดาวพฤหัสบดี  ดาวอังคาร  โลก
ค.  ดาวอังคาร  ดาวพุธ  ดาวเสาร์  โลก
ง.  ดาวพุธ  ดาวศุกร์  โลก  ดาวอังคาร
14. ดาวเคราะห์ในข้อใดเห็นได้ด้วยตาเปล่าทั้งหมด
ก. ดาวศุกร์  ดาวพฤหัสบดี  ดาวเสาร์  ดาวอังคาร   
     และดาวพุธ
ข. ดาวศุกร์  ดาวยูเรนัส    ดาวเนปจูน  ดาวอังคาร
    และดาวพุธ
ค. ดาวยูเรนัส  ดาวพฤหัสบดี  ดาวเสาร์
     ดาวอังคาร  และดาวเนปจูน
ง. ดาวศุกร์  ดาวพฤหัสบดี  ดาวยูเรนัส   
    ดาวอังคาร  และดาวเนปจูน15. ดาวเคราะห์ทุกดวงในระบบสุริยะจะโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรี และอยู่ในระนาบเดียวกันทั้งหมด  ยกเว้น   ดาวเคราะห์ดวงใด
     ก. ดาวเสาร์      ข. ดาวยูเรนัส
     ค. ดาวเนปจูน      ง. ดาวพลูโต
16. ปัจจุบันนี้เอกภพ มีการเคลื่อนที่อย่างไร
     ก. อยู่นิ่ง
     ข. เคลื่อนที่เข้ามารวมกัน
     ค. ขยายตัวออกจากกัน
     ง. ยังไม่มีข้อมูล
17. การระเบิดจ้าบนดวงอาทิตย์ หรือพายุสุริยะ มีผลกระทบต่อโลกด้านใดมากที่สุด
     ก.  ด้านการเมืองด้านการเมือง
     ข.  ด้านการสื่อสาร
     ค.  การอุตสาหกรรม
     ง.  ด้านการคมนาคม
18. ข้อใดกล่าว  ไม่ถูกต้อง
     ก. ดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใกล้เคียง
          กับโลกมากที่สุด
     ข. ดาวพุธอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดและเป็น
         ดาวเคราะห์ที่มีขนาดเล็กที่สุดในระบบสุริยะ
     ค. ดาวเคราะห์ที่มีส่วนประกอบเป็นหิน  และ
         โลหะ  ได้แก่  ดาวพุธ  ดาวอังคาร  ดาวศุกร์ 
          และดาวพฤหัสฯ
     ง. ดาวยูเรนัสมีแกนหมุนรอบตัวเองแตกต่าง 
          จากดาวเคราะห์ดวงอื่นๆ ในระบบสุริยะ


19. ดาวเคราะห์น้อยอยู่ที่บริเวณใดในระบบสุริยะ
     ก. อยู่นอกวงโคจรของดาวพลูโต
     ข. อยู่ระหว่างวงโคจรของดาวพฤหัสบดี  และ
          ดาวเสาร์
     ค. อยู่ระหว่างวงโคจรของดาวอังคาร  และ
          ดาวพฤหัสบดี
     ง. อยู่ระหว่างวงโคจรของดาวเสาร์  และดาว
         ยูเรนัส
20. เนบิวลา มีลักษณะอย่างไร
     ก. กลุ่มของดาวฤกษ์
     ข. กลุ่มของดาวหาง
     ค. กลุ่มของฝุ่นและแก๊ส
     ง. กลุ่มของดาวเคราะห์
21. พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้
     1. ดาวหางเมื่ออยู่รอบนอกระบบสุริยะจะมีลักษณะเป็นก้อนไม่มีหาง
     2. ดาวหางเมื่อโคจรเข้าใกล้ดวงอาทิตย์จะเกิดเป็นหางยาวในแนวตรงกันข้ามกับดวงอาทิตย์
     3. เมื่อสะเก็ดดาวหางเข้าสู่บรรยากาศโลกจะเกิดการเผาไหม้จนหมดกลายเป็นลูกไฟ เรียกว่า  อุกกาบาต
     ข้อใดกล่าวถูกต้อง
      ก. ข้อ 1  และ 2   ข. ข้อ 1  และ 3
      ค. ข้อ 2  และ 3   ง. ข้อ 1  , 2  และ 3
22. ทฤษฎีใดที่ใช้อธิบายการเกิดเอกภพ
      ก. บิกแบง                  ข. Steady – state
      ค. ทฤษฎีหดตัว   ง. ทฤษฎีขยายตัว
23. เนื้อสารที่เกิดขึ้นขณะเกิดบิกแบงคือ
     ก. มวลของสารไฮโดรเจนและฮีเลียม
     ข. ควาร์ก อิเล็กตรอน นิวทริโน และโฟตอน
     ค. โฟตอน
     ง. ไม่มีข้อถูก
24. กฎของฮับเบิลกล่าวว่า
       ก. กาแล็กซียิ่งห่างจากโลกเราเท่าใด ความเร็วของการเคลื่อนห่างออกไปก็ยิ่งช้าลงมากเท่านั้น
       ข. กาแล็กซียิ่งห่างจากโลกเราเท่าใด ความเร็วของการเคลื่อนห่างออกไปก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น
       ค. กาแล็กซีเคลื่อนห่างออกจากโลกด้วยอัตราความเร็วสม่ำเสมอ
       ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง
25. ลักษณะและสมบัติของหลุมดำ คือข้อใด
     ก. มีมวลต่ำอยู่รอบนอกของกาแล็กซี
     ข. มีมวลต่ำอยู่ ณ ศูนย์กลางของกาแล็กซี
     ค. มีมวลมหาศาลอยู่ ณ ศูนย์กลางของกาแล็กซี
     ง. ไม่มีข้อถูก
26. ดาราจักรทางช้างเผือกเป็นระบบดาวฤกษ์ที่ประกอบด้วยดาวฤกษ์จำนวนประมาณเท่าใด
     ก. 100,000    ล้านดวง
     ข. 10,000    ล้านดวง
     ค. 1,000    ล้านลวง
     ง. 100    ล้านดวง
27. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติดาราจักรทางช้างเผือก
      ก.  เป็นดาราจักรไม่มีรูปร่าง
      ข.  เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 100,000 ปีแสง
      ค. ประกอบด้วยดาวฤกษ์ทุกดวงที่มองเห็น
           ด้วยตาเปล่า
     ง.  มองเห็นเป็นทางสีขาวสลัวพาดผ่านท้องฟ้า
          ในคืนเดือนมืด
28. การระเบิดบนดวงอาทิตย์จะทำให้คนบนโลกเห็นการระเบิดหลังจากเกิดการระเบิดไปแล้วประมาณกี่นาที
     ก.  4   นาที      ข.  6   นาที   
     ค.  8   นาที      ง.  10   นาที
29 . 1 ปีแสงคือระยะทางที่แสงเคลื่อนที่ได้ใน 1 ปี  มีค่าเท่ากับข้อใด
   ก. 5.9 x 1012   กิโลเมตร         ข. 7.5 x 1012   กิโลเมตร
   ค. 8.3 x 1012   กิโลเมตร         ง. 9.5 x 10 12 กิโลเมตร
จากข้อมูลในตารางใช้ตอบคำถามข้อ 30 - 31
ชนิดของดาวฤกษ์   สีของดาวฤกษ์
A   ขาว
B   น้ำเงิน
C   เหลือง
D   ส้ม
30. ดาวฤกษ์ใดที่มีอุณหภูมิมากที่สุด
   ก . A         ข.  B      ค.  C         ง. D   
31. ดวงอาทิตย์ของเราจะมีสีเหมือนดาวฤกษ์
     ชนิดใด
   ก . A         ข.  B      ค.  C         ง. D   
32. ข้อความใดอธิบายความหมายของกาแล็กซีได้
       ถูกต้องที่สุด
  ก. กลุ่มเมฆหมอกก้อนกลมมีลักษณะคล้ายจาน
  ข. เป็นกระจุกดาวคล้ายดาวลูกไก่
  ค. เป็นแถบเรืองแสงสว่างขาวพาดไปบนท้องฟ้า
  ง. ระบบของกลุ่มดาวต่าง ๆ รวมทั้งโลก 
       ดาวเคราะห์  ดาวฤกษ์  และอุกกาบาต
33. ดาวฤกษ์ที่สุกสว่างมากที่สุด
     ก. ดาวเซตานายพราย         
     ข. ดาวหางหงส์
     ค. ดวงอาทิตย์            
     ง. ดาวปาริชาติ
34. เพราะเหตุใดในการส่งจรวดไปในอวกาศ  เมื่อจรวดแต่ละท่อนเผาไหม้เชื้อเพลิงหมดแล้วจึงต้องถูกสลัดทิ้งไป
     ก.  ลดแรงเสียดทาน
     ข.  ลดมวลให้น้อยลง
     ค.  ลดขนาดให้สั้นลง
     ง.  ลดแรงโน้มถ่วงของโลก
35. ความเร็วที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่เป็นแนววิถีโค้งรอบโลกโดยไม่ตกลงสู่พื้นโลกเรียกว่า
     ก.   ความเร็วเริ่มต้น
     ข.   ความเร็วหลุดพ้น
     ค.   ความเร็วสุดท้าย
     ง.   ความเร็วโคจรรอบโลก
36. สภาวะไร้น้ำหนักมีผลต่อมนุษย์ในเรื่องใด
     ก.  หัวใจทำงานช้าลง
     ข.  กล้ามเนื้อทุกส่วนจะมีขนาดเล็กลง
     ค.  กระดูกจะมีความหนาแน่นน้อยลง
     ง.   เกิดขึ้นได้ทุกข้อ
37. นักบินอวกาศมีวิธีการป้องกันการเกิดสภาพไร้น้ำหนักบนยานอวกาศทำได้หรือไม่ อย่างไร
      ก.  ได้ โดยการมัดตัวเองให้ติดกับ
      ข.  ได้ โดยการออกกำลังกายในยานอวกาศ
      ค.  ไม่ได้ เพราะยานอวกาศมีการเคลื่อนที่อยู่
        ตลอดเวลา
      ง.  ไม่ได้ เพราะขณะที่อยู่ในยานอวกาศมีการตกอย่างอิสระ
38. ข้อใด ไม่ใช่ หน้าที่ของดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา
     ก.  ตรวจวัดระดับของเมฆ
     ข.  ตรวจการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์
     ค.  ตรวจหาสารพิษในบรรยากาศ
     ง.  ติดตามการก่อตัวและการเคลื่อนที่ของพายุ
39. ดาวเทียมดวงแรกที่ถูกส่งขึ้นไปโคจรในวงโคจรของโลกได้สำเร็จคือข้อใด
     ก.  สปุตนิก 1        ข.  อะพอลโล 1
     ค.  เทลสตาร์ 1       ง.  เอ็กซ์พลอเรอร์ 1
40. ปัจจุบันประเทศไทยใช้บริการดาวเทียมสื่อสาร เพื่อการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศและภายในประเทศในเรื่องใดมากที่สุด
     ก.  โทรเลข        
     ข.  โทรสาร
     ค.  โทรศัพท์        
     ง.  โทรพิมพ์
********************************

volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Offline Offline
 • Posts: 5,439
 • บ้านพักครู.คอม

volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Offline Offline
 • Posts: 5,439
 • บ้านพักครู.คอม
Re: แนวข้อสอบโลก ม.5
« Reply #2 on: December 09, 2019, 04:12:20 PM »

audiobookkeeper.rucottagenet.rueyesvision.rueyesvisions.comfactoringfee.rufilmzones.rugadwall.rugaffertape.rugageboard.rugagrule.rugallduct.rugalvanometric.rugangforeman.rugangwayplatform.rugarbagechute.rugardeningleave.rugascautery.rugashbucket.rugasreturn.rugatedsweep.rugaugemodel.rugaussianfilter.rugearpitchdiameter.ru
geartreating.rugeneralizedanalysis.rugeneralprovisions.rugeophysicalprobe.rugeriatricnurse.rugetintoaflap.rugetthebounce.ruhabeascorpus.ruhabituate.ruhackedbolt.ruhackworker.ruhadronicannihilation.ruhaemagglutinin.ruhailsquall.ruhairysphere.ruhalforderfringe.ruhalfsiblings.ruhallofresidence.ruhaltstate.ruhandcoding.ruhandportedhead.ruhandradar.ruhandsfreetelephone.ru
hangonpart.ruhaphazardwinding.ruhardalloyteeth.ruhardasiron.ruhardenedconcrete.ruharmonicinteraction.ruhartlaubgoose.ruhatchholddown.ruhaveafinetime.ruhazardousatmosphere.ruheadregulator.ruheartofgold.ruheatageingresistance.ruheatinggas.ruheavydutymetalcutting.rujacketedwall.rujapanesecedar.rujibtypecrane.rujobabandonment.rujobstress.rujogformation.rujointcapsule.rujointsealingmaterial.ru
journallubricator.rujuicecatcher.rujunctionofchannels.rujusticiablehomicide.rujuxtapositiontwin.rukaposidisease.rukeepagoodoffing.rukeepsmthinhand.rukentishglory.rukerbweight.rukerrrotation.rukeymanassurance.rukeyserum.rukickplate.rukillthefattedcalf.rukilowattsecond.rukingweakfish.rukinozones.rukleinbottle.rukneejoint.ruknifesethouse.ruknockonatom.ruknowledgestate.ru
kondoferromagnet.rulabeledgraph.rulaborracket.rulabourearnings.rulabourleasing.rulaburnumtree.rulacingcourse.rulacrimalpoint.rulactogenicfactor.rulacunarycoefficient.ruladletreatediron.rulaggingload.rulaissezaller.rulambdatransition.rulaminatedmaterial.rulammasshoot.rulamphouse.rulancecorporal.rulancingdie.rulandingdoor.rulandmarksensor.rulandreform.rulanduseratio.ru
languagelaboratory.rulargeheart.rulasercalibration.rulaserlens.rulaserpulse.rulaterevent.rulatrinesergeant.rulayabout.ruleadcoating.ruleadingfirm.rulearningcurve.ruleaveword.rumachinesensible.rumagneticequator.rumagnetotelluricfield.rumailinghouse.rumajorconcern.rumammasdarling.rumanagerialstaff.rumanipulatinghand.rumanualchoke.rumedinfobooks.rump3lists.ru
nameresolution.runaphtheneseries.runarrowmouthed.runationalcensus.runaturalfunctor.runavelseed.runeatplaster.runecroticcaries.runegativefibration.runeighbouringrights.ruobjectmodule.ruobservationballoon.ruobstructivepatent.ruoceanmining.ruoctupolephonon.ruofflinesystem.ruoffsetholder.ruolibanumresinoid.ruonesticket.rupackedspheres.rupagingterminal.rupalatinebones.rupalmberry.ru
papercoating.ruparaconvexgroup.ruparasolmonoplane.ruparkingbrake.rupartfamily.rupartialmajorant.ruquadrupleworm.ruqualitybooster.ruquasimoney.ruquenchedspark.ruquodrecuperet.rurabbetledge.ruradialchaser.ruradiationestimator.rurailwaybridge.rurandomcoloration.rurapidgrowth.rurattlesnakemaster.rureachthroughregion.rureadingmagnifier.rurearchain.rurecessioncone.rurecordedassignment.ru
rectifiersubstation.ruredemptionvalue.rureducingflange.rureferenceantigen.ruregeneratedprotein.rureinvestmentplan.rusafedrilling.rusagprofile.rusalestypelease.rusamplinginterval.rusatellitehydrology.ruscarcecommodity.ruscrapermat.ruscrewingunit.ruseawaterpump.rusecondaryblock.rusecularclergy.ruseismicefficiency.ruselectivediffuser.rusemiasphalticflux.rusemifinishmachining.ruspicetrade.ruspysale.ru
stungun.rutacticaldiameter.rutailstockcenter.rutamecurve.rutapecorrection.rutappingchuck.rutaskreasoning.rutechnicalgrade.rutelangiectaticlipoma.rutelescopicdamper.rutemperateclimate.rutemperedmeasure.rutenementbuilding.ruultramaficrock.ruultraviolettesting.ru
 

Page created in 1.556 seconds with 28 queries.