หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง พืชน่ารู้  (Read 2057 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

ครูสวัสดิ์ ปุญยะสาร

  • Guest

 >:( >:( >:( >:( >:( :o
ชื่อเรื่อง           รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป  หน่วยการเรียนรู้ที่  3  เรื่อง  พืชน่ารู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ผู้ศึกษา         นายสวัสดิ์   ปุญยะสาร
โรงเรียน          บ้านดงหัวช้าง  อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 2
ปีที่พิมพ์           2554   
...........................
>:( บทคัดย่อ >:(
..................................................
             รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พืชน่ารู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง พืชน่ารู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ก่อนเรียนและหลังเรียน จากการใช้บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่องพืชน่ารู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ที่เรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  พืชน่ารู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านดงหัวช้าง  อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 2  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554  จำนวน 26  คน ซึ่งเป็นห้องเรียนที่ผู้ศึกษาได้รับมอบหมายให้เป็นครูประจำชั้น  ผู้สอน และภายในห้องเรียนมีนักเรียนทุกระดับสติปัญญาเครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย   1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  หน่วยการเรียนรู้  เรื่อง  พืชน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  จำนวน  17  แผน   2) บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  พืชน่ารู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 5  เล่ม  ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียน-หลังเรียน เรื่อง พืชน่ารู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 จำนวน 1 ฉบับ จำนวน  20  ข้อ   ซึ่งมีค่าความยาก (P)  ตั้งแต่  .47  ถึง  .80  ค่าอำนาจจำแนก  (B)  ตั้งแต่ 0.25-0.71  และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.83  4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  พืชน่ารู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  จำนวน  1  ฉบับ  จำนวน  10  ข้อ  ทำการศึกษา ตั้งแต่วันที่   6  มิถุนายน  2554  - วันที่  25  กรกฎาคม 2554   
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบสมมติฐาน  t-test  (Dependent  Samples)

 >:( >:( >:( >:( >:( :o
« Last Edit: April 25, 2013, 10:26:55 AM by บ้านพักครู.คอม »
 

Page created in 0.192 seconds with 25 queries.