หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic:  (Read 1020 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

มณทิพย์ ศรีวิเชียรอำไพ

  • Guest
« on: August 19, 2012, 01:09:01 PM »

ชื่อรายงาน   รายงานผลการใช้ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย โดยใช้
   แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์
ผู้ศึกษา            นางมณทิพย์  ศรีวิเชียรอำไพ
หน่วยงาน        โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง)
ปีที่ทำการศึกษา        พ.ศ. 2554

บทคัดย่อ

   การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของทักษะพื้นฐาน ทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย โดยใช้แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ตามมาตรฐาน   E1 / E2             2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย  โดยใช้แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์            โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 3/2  จำนวน 22 คน                        ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง)                        สำนักการศึกษา เทศบาลนครตรัง  ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่  1) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย โดยใช้แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์  จำนวน 24 แผน      2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยทักษะพื้นฐาน ทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย โดยใช้แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ 3) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย โดยใช้แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ จำนวน 15  ข้อ  แบบแผนการศึกษาที่ใช้คือ                      One – Group  Pretest – Posttest  Design  สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าความถี่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยการทดสอบค่าที (t – test dependent) 
ผลการศึกษาพบว่า
1.   ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ 84.03 / 87.42 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
2.   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 3 หลังเรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  โดยวิเคราะห์จากคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยแบบทดสอบหลังเรียน  ( =  14.86  S.D. =  2.10) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน (  =  26.23  S.D. =  1.74) 
3.   นักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 3 มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย  ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น             อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย (  = 4.22)
 
 

Page created in 0.115 seconds with 25 queries.