หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: รายงานการประเมินโครงการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนให้เป็นคนดี  (Read 1746 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

ชั้นพันธ์ ตั้งยอดชมญาณ

 • Guest

ชื่อเรื่อง      รายงานการประเมินโครงการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
         ให้เป็นคนดีในสังคม  โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม 
         องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ผู้ประเมิน      นายชั้นพันธ์  ตั้งยอดชมญาณ
ปีที่รายงาน      2553

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

   รายงานการประเมินโครงการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนให้เป็นคนดีในสังคมในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินโครงการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนให้เป็นคนดีในสังคม  โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม  องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา  ปีการศึกษา  2552  ในด้านบริบท  ด้านปัจจัยนำเข้า  ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต  กลุ่มเป้าหมาย  จำนวนทั้งสิ้น  197  คน  ประกอบด้วย  ผู้บริหารสถานศึกษา  จำนวน  2  คน  ครู  จำนวน  15  คน  และนักเรียน  จำนวน  180  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน  มีลักษณะเป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  จำนวน  2  ฉบับ  ฉบับที่  1  สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน  ฉบับที่  2  สำหรับนักเรียน  แต่ละฉบับแบ่งออกเป็น  5  ตอน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  การหาค่าเฉลี่ย  ( )  และการหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) 
   ผลการประเมิน  พบว่า 
   ผู้บริหารโรงเรียน  ครูผู้สอน  และนักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินโครงการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนให้เป็นคนดีในสังคม  โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม  ด้านบริบท  ด้านปัจจัยนำเข้า  ด้านกระบวนการ  และด้านผลผลิต  โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก

volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Offline Offline
 • Posts: 5,440
 • บ้านพักครู.คอม

volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Offline Offline
 • Posts: 5,440
 • บ้านพักครู.คอม

инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинйоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
 

Page created in 0.154 seconds with 27 queries.