หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พลังงานแสงและระบบสุริยะ กลุ่มสาระการเรียนเรียนรู  (Read 2090 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

นายสงคราม เจนกิจ

  • Guest

ชื่อเรื่อง      รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พลังงานแสงและระบบสุริยะ   
กลุ่มสาระการเรียนเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ผู้รายงาน   นายสงคราม  เจนกิจ   ครูชำนาญการโรงเรียนวัดบุยายใบ อำเภอศรีมหาโพธิ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
ปีที่รายงาน   2553
บทคัดย่อ

                 การศึกษาครั้งนี้  มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พลังงานแสงและระบบสุริยะ กลุ่มสาระการเรียนเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดบุยายใบ ให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มเป้าหมาย ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดบุยายใบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553  จำนวน 8 คน  ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sample)
    เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ มี  4  ประเภท ได้แก่ บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง พลังงานแสงและระบบสุริยะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  จำนวน 6 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้นวัตกรรมบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พลังงานแสงและระบบสุริยะ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  จำนวน 1 เล่ม  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อวัดความรู้ความเข้าใจเป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน และค่าสถิติทดสอบที (t – test)

ผลการศึกษาพบว่า
                 1.  บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พลังงานแสงและระบบสุริยะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มีประสิทธิภาพ 85.46/87.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80
                 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พลังงานแสงและระบบสุริยะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .01
                 3.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พลังงานแสงและ
ระบบสุริยะมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
 

Page created in 0.172 seconds with 25 queries.