หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง เศษส่ว  (Read 1628 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

วลัยรัตน์

 • Guest

ชื่อเรื่อง        การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
             เรื่อง เศษส่วน
ผู้ศึกษา        นางวลัยรัตน์  งามสิทธิ์
ตำแหน่ง       ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
สถานที่ทำงาน     โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย  อำเภอเจริญศิลป์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต 2
ปีที่ทำการศึกษา   ปีการศึกษา  2554

บทคัดย่อ

      การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) พัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เรื่อง เศษส่วน ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75  2) หาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1  เรื่อง เศษส่วน 3)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระหว่างก่อนและหลังเรียน  โดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เรื่อง เศษส่วน
      การเก็บรวบรวมข้อมูลทำได้โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2554  โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย  อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร  จำนวน  1  ห้องเรียน  จำนวนนักเรียน  31  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ประกอบด้วย  1)  แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง เศษส่วน  2)  แบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เรื่อง เศษส่วน  จำนวน  10  เล่ม   
3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิด  4  ตัวเลือก  จำนวน 30  ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนก (B) 
0.28 –  0.67  ค่าความยากง่าย (P)  ของข้อสอบ  ตั้งแต่  0.48 – 0.71  และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.91  โดยผู้ศึกษานำแบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ดำเนินกิจกรรม การเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 16 แผน เป็นเวลา 16  ชั่วโมง  แบบแผนที่ใช้ในการศึกษา  แบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและหลัง (One – Group  Pretest – Posttest  Design) และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบค่าสถิติ (t – test Dependent)
   ผลการศึกษาปรากฏ  ดังนี้
     1.  แบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เรื่อง เศษส่วน มีประสิทธิภาพ  83.61/82.47   
   2.  ค่าดัชนีประสิทธิผลแบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง เศษส่วน  มีค่าเท่ากับ  0.74
   3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1  ภายหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สูงกว่าก่อนได้รับการสอนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Online Online
 • Posts: 5,516
 • บ้านพักครู.คอม

volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Online Online
 • Posts: 5,516
 • บ้านพักครู.คอม

инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинйоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
 

Page created in 0.181 seconds with 27 queries.