หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: การพัฒนาตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูที่ดี  (Read 2043 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

นายสมจิตร ยุเหล็ก

  • Guest

ชื่อเรื่อง   การพัฒนาตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูที่ดีและมีประสิทธิภาพ  โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์  สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ผู้วิจัย   นายสมจิตร   ยุเหล็ก
ปีที่ศึกษา   2554

บทคัดย่อ
การพัฒนาตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูที่ดีและมีประสิทธิภาพ  โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์  สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ   1)  ศึกษาคุณลักษณะของครูที่ดีและมีประสิทธิภาพ  ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู   2)  สร้างและพัฒนาตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูที่ดีและมีประสิทธิภาพ  3)  ศึกษาผลการปฏิบัติงานของครู  โดยใช้ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูที่ดีและมีประสิทธิภาพ  โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์  สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   วิธีดำเนินการวิจัยประกอบด้วย  3  ขั้นตอน  คือ  1)  กำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยตามหลักการแนวคิดทฤษฎีคุณลักษณะของครูที่ดีและมีประสิทธิภาพ  ตามมารตรฐานการปฏิบัติงานของครู   2)  การวิเคราะห์ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้คุณลักษณะของครูที่ดีและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู   และ  3)  การพัฒนาตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูที่ดีและมีประสิทธิภาพ   ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  ครูโรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์  สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2554  จำนวน  72  คน  กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย  ครูประจำการโรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์  สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2554  จำนวน  59  คน  ได้มาโดยการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง  (Purposive  Ramdom Sampling)  ซึ่งมีผู้ให้ข้อมูลด้านคุณลักษณะของครูที่ดีประกอบด้วย  บุคคลที่เกี่ยวข้องกับวงการศึกษา  ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และแนวคิดของบุคคลทั่วไป  รวมทั้งสิ้น  30  คน  ตลอดจนงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ  เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  1)  แบบสัมภาษณ์ประเภทที่มีโครงสร้าง  (Structured  interview  questionnaires)  2)  แบบสอบถาม  มีจำนวน  2  ตอน  คือ  ตอนที่  1  สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม  ตอนที่  2  สอบถามเพื่อวัดระดับความสามารถในการปฏิบัติงานของครู  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ค่าความถี่  (frequency)  ค่าร้อยละ (%)  ค่าเฉลี่ย  ( )  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)   

ผลการวิจัยพบว่า

1. คุณลักษณะของครูที่ดีและมีประสิทธิภาพ  ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู  จำนวน  12  คุณลักษณะดังนี้  คุณลักษณะที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ คุณลักษณะที่  2  ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ  โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน  คุณลักษณะที่  3  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ  คุณลักษณะที่  4  พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง  คุณลักษณะที่  5  พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ  คุณลักษณะที่  6  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ  คุณลักษณะที่  7  รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างมีระบบ  คุณลักษณะที่  8  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน  คุณลักษณะที่  9  ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์  คุณลักษณะที่  10  ร่วมกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์  คุณลักษณะที่  11  แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา  คุณลักษณะที่  12  สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ 
2.  ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู  จากคุณลักษณะของครูที่ดีและมีประสิทธิภาพ  พบว่าตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูที่ดีและมีประสิทธิภาพ  ประกอบด้วย  26  ตัวชี้วัด  164  พฤติกรรมบ่งชี้           
3.  ผลการปฏิบัติงานของครู โดยใช้ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูที่ดีและมีประสิทธิภาพ  โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์   สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  พบว่า  ทั้ง  12  มาตรฐาน  26  ตัวชี้วัด  164  พฤติกรรมบ่งชี้   โดยภาพรวมผลการปฏิบัติงานของครูอยู่ในระดับมาก  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.34  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.102
 

Page created in 0.244 seconds with 25 queries.