หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน  (Read 2152 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

waya

  • Guest

ชื่อเรื่อง                   :    การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน 
                 โรงเรียนบ้านน้ำปัวพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2

ผู้รายงาน              :   นางวารยา  สัตยวงศ์

ปีที่ทำการศึกษา        :    ปีการศึกษา 2554


บทคัดย่อ

การศึกษาในครั้งนี้มีจุดประสงค์ เพื่อศึกษาผลการประเมินโครงการการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำปัวพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 จำนวน 4 ด้าน คือ ความเหมาะสมของบริบท ความเหมาะสมของปัจจัยนำเข้า ความเหมาะสมของกระบวนการดำเนินงาน และผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน จำนวน         8 ด้าน ได้แก่ ความขยันหมั่นเพียร ความประหยัด ความซื่อสัตย์ ความมีวินัย ความสะอาด ความสุภาพ ความสามัคคี ความมีน้ำใจ และประเมินคุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษา   ปีที่ 3-6  และผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำปัวพัฒนา               ปีการศึกษา 2554 จำนวน 91 คน จำแนกเป็นครู จำนวน 6 คน นักเรียน จำนวน 35 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 35 คน และผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน   15  คน
ผลการศึกษา พบว่า
1. บริบทของโครงการมีความเหมาะสม ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา รายข้อ พบว่า เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 11 ข้อ และระดับมาก 1 ข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ โครงการมีความเหมาะสมและมีความจำเป็นในการแก้ปัญหา ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ สภาวะแวดล้อมของโรงเรียนมีความเหมาะสมและเอื้อต่อ การดำเนินโครงการ
2. ปัจจัยนำเข้าของโครงการมีความเหมาะสม ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 4 ข้อ และระดับมาก 8 ข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ มีแผนการดำเนินงานตามโครงการอย่างชัดเจน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ งบประมาณในการดำเนินโครงการมีเพียงพอ
3. กระบวนการดำเนินงานตามโครงการมีความเหมาะสม ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 5 ข้อ และระดับมาก 7 ข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ  มีการวางแผนการดำเนินโครงการสู่การปฏิบัติ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ มีการนิเทศ กำกับ ติดตามและควบคุมการดำเนินงาน ตามโครงการ
4. ผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ความมีน้ำใจ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ความสะอาด
เมื่อเรียงลำดับคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย สามารถเรียงลำดับได้ดังนี้คือ 1. ความมีน้ำใจ 2. ความประหยัด 3. ความสุภาพและความสามัคคีมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 4. ความขยันหมั่นเพียร ความความมีวินัยและความซื่อสัตย์มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 5. ความสะอาด
ส่วนคุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ สามารถนำความรู้ที่ได้จากโครงการไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการเวลา


 

Page created in 2.568 seconds with 25 queries.